توسعه خدمات جدید، اثربخشی و کارایی

Confused young businessman looking at the labyrinth on the wall

عملکرد معمولاً با دو معیار کارایی و اثربخشی سنجیده می شود. کارایی به معنی درست انجام دادن کارها از راه صرفه جویی در منابع و تجهیزات و به دست اوردن بیشترین ستاده از کمترین داده هاست و اثربخشی یعنی انجام داده کارها و رسیدن به هدف. عملکرد نحوه ی انجام وظایف و مسئولیتهای محوله است. به عبارتی همان رفتارها در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان میدهند، می باشد(قلاوندی و همکاران؛ 1389).
به طور کلی تعاریف مختلفی از عملکرد سازمانی شده است که در این قسمت به آن پرداخته می شود:
عملکرد سازمانی (OP) را میتوان شاخصی برای اندازهگیری میزان دستیابی خوب و موثر یک اقدام به اهداف تعیین شده تعریف کرد که میتواند بوسیله کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف، برآورد شود. عملکرد سازمانی تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان میباشد(Ho,2012). بطور خلاصه، میتوان گفت سازمانها میتوانند با بهبود نگرش و موقعیت کاری موجب انگیزش کارکنان و افزایش دانش و مهارت انجام کار در آنها و از طریق بکارگیری امکانات و تکنولوژی مناسب عملکرد سازمانی را بهبود ببخشد. سازمانها برای حفظ حیات خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد نیاز دارند(بزاز جزایری؛17:1387).
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران(2013) ارائه شده است: عملکرد فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته است. طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: 1) کارایی، که توصیف کنندهی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی، که توصیف کنندهی درجهی نیل به اهداف سازمانی است.
عملکرد هم به چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطلاق میشود(عالم تبریز و همکاران، 187:1388) به اعتقاد اسکرمرهورن و همکارانش(2006) عملکرد به کیفیت و مقدار موفقیتهای کار فردی یا گروهی اشاره دارد(Ho,2012). آرمسترانگ (1999) عملکرد را یک استراتژی میداند که مبتنی بر تجزیه و تحلیل عوامل اساسی موفقیت و سطوح عملکرد حاصله بر پایه آن عوامل است(بزاز جزایری، 17:1387).
از نظر تانگن (2012) عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشاندهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است. هزینهها بخش محوری از عملکرد محسوب میشوند، در عین حال عملکرد تقریبا هر هدف رقابتی و تعالی غیرمادی نظیر قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، کیفیت و سرعت را نیز در بر میگیرد(Tangen,2012).
عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ای است که آنچه را شرکت تولید می کند و نیز حوزه هایی را که با آنها در تعامل است در بر می گیرد. به عبارت دیگر، عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریت ها، وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج حاصل از آن اطلاق میشود (صفرزاده و همکاران؛1392). عملکرد سازمانی دارای ابعاد مختلفی می باشد. بسیاری از محققان در مورد عملکرد سازمان فقط جنبه های مالی ان را در نظر می گیرند در صورتی که نتایج غیر مالی مانند نتایج فرایندی، توسعه خدمات جدید، بهبود توانایی در جذب، آموزش و توسعه را باید مدنظر قرار داد(Lee- Choi,2011).
جدول 2-1: تعاریف عملکرد سازمانی (پیشنهادی محقق)
ردیف
صاحب نظر
تعریف
1
هو(2012)
شاخصی برای اندازهگیری میزان دستیابی خوب و موثر یک اقدام به اهداف تعیین شده
2
اسکرمرهورن و همکارانش(2006)
کیفیت و مقدار موفقیتهای کار فردی یا گروهی
3
تانگن(2013)
نتایج قابل اندازه گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشاندهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است
4
نیلی و همکاران(2002)
فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته
5
آرمسترانگ(1999)