توسعه محصولات جدید، فرصت های فناوری

Newton's cradle from doughnuts. Collision balls made from donuts. Harm of sugar, donuts time or healthy diet concept. Dependence on flavoring, diabetes problems, weight loss.

11.بهبود رقابت
12.بهبود طراحی مجدد فرآیند کار
13.سازماندهی و طراحی مجدد سازمان از طریق متغیرهای فناوری اطلاعات(صرافی زاده،1388،ص34-35)
14.اتوماسیون تصمیمات اداری
15.نیاز کمتر به تخصص برای برخی تصمیمات
16.اتکای کمتر به متخصصان برای حمایت از مدیران عالی
17.تصمیم گیری به وسیله کارکنان غیر مدیریتی
18.توزیع مجدد قدرت میان مدیران و انتقال قدرت به پایین سازمان
19.پشتیبانی الکترونیک از تصمیمات پیچیده(حسن پورقروقچی،1385)
2-2-2 ) فرصت های فناوری
توسعه تئوری های اخیر در استراتژی، بر ابعاد سود و مزایای رقابتی تاکید می کند که از طریق توسعه منابع و قابلیت هایی که شبیه سازی آن مشکل می باشد میسرمی شود (تیس و همکاران،1997)
منابع شامل دارایی های منحصر به شرکت می شود که شبیه سازی آن ها مشکل می باشد که می تواند شامل دانش فنی باشد که قابل تجارت می باشد (مثل حق انحصاری یا پروانه های ساخت)و یا شامل دارایی های فیزیکی و مالی باشد (مثل ماشین آلات و تجهیزات)ویا شامل دارایی های نا ملموس باشد( مثل ظرفیت های انسانی ،دانش فنّی فناوری و یا مدیریتی)
قابلیت ها: مجموعه ای از توانایی ها و دانش تجمعی هستند که از طریق روند ها و مراحل سازمانی انجام می شوند و شرکت را توانا می سازند که فعالیت ها را هماهنگ کنند و از دارایی هایشان استفاده کنند. (تیس و همکاران ،1997)
دیکشنری وبستر(1991 ،صفحه828) فرصت های فناوری را این گونه تعریف می نماید: هنر سیاست و یا تمرین سود بردن از فرصت ها و شرایط به ویژه با توجه به اصول و نتایج. اکثر تحقیقات در تئوری سازمانی و تجاری با توجه به تعریف فرصت های فناوری به عنوان نیرنگ منفعت طلبانه بر شکل خطرناک فرصت های فناوری در روابط بین سازمانی تاکید می کنند (ویلیام سون،1975) با این حال در حوزه های گوناگون مثل ایجاد استراتژی شرکت ،استخدام و توسعه محصولات جدید مدیران از فرصت های فناوری و از وقایع پیش بینی نشده (چه وقایع داخلی و چه خارجی سازمان) برای رسیدن به اهداف سازمان استفاده می کنند .
به عنوان مثال میز(1987) در یک تحقیق در باره مشاغل خصوصی (شخصی) به این نتیجه رسید که این چنین شغل هایی محصول پاسخ فرصت های سازمان به ابهام و عدم اطمینان است که او آن را فرصت های خوش خیم(مثبت) می نامد. به همین ترتیب ما فرض می کنیم که فرصت های فناوری به شرکت کمک می کند که به توسعه های فناوری در حال روز در محیط پیرامونش پاسخ دهد. همچون میز، ما نیز فرصت های فناوری را خوش خیم می دانیم زیرا رفتار فرصت گرایانه ی فناوری یک شرکت ،اصول عدالت و انصاف در رابطه با دیگر سازمان ها را منتقل نمی کند.فرصت های فناوری شامل دو بخش می باشد :
1)توانایی و ظرفیت دریافتن و تشخیص فناوری
2)توانایی و ظرفیت پاسخگویی به فناوری
ما ظرفیت تشخیص فناوری را این گونه تعریف می نماییم : توانایی و ظرفیت شرکت در بدست آوردن هوش و استعداد درباره تغییرات فناوری در محیط و همچنین معنادار نمودن این تغییرات (دفت و لنگل،1986).
اطلاعات درباره تغییرات فناوری که ممکن است منجر به تهدیدات و فرصت های بالقوه برای شرکت شوند باید بدست آیند ، فیلتر شوندو در سازمان تحلیل شوند. هر چه دستیابی سازمان به اطلاعات خارجی افزایش یابد احتمال آگاهی از توسعه های فناوری جدید که بر آن تاثیر می گذارد بیشتر می شود . ساختار سازمان باید دارای سیستمی باشد که برای دریافت و تشخیص اطلاعات فناوری ،لازم و ضروری باشد. مرور و بررسی های دوره ای ،جلسات تیم و مدل سیستماتیک توسعه های فناوری، مثال ها و نمونه هایی از روش هایی هستند که ممکن است استفاده شوند و به مدیران کمک نمایند که کاربردها و استفاده های فناوری جدید را در سازمان دریافت کنند و متوجه شوند.(مورمن،1995)