توسعه منابع انسانی، رهبری تحول آفرین

Still life photography of a hand holding a lit light bulb. Smudged blackboard background.

بر اساس هدف تحقیقات علمی را میتوان به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم کرد.
3-2-2 تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش
براساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی را میتوان به 5 گروه تقسیم کرد که عبارتند از تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی.
هدف اصلی از این تحقیق اندازهگیری مقایسه ای تاثیر سبک های رهبری تحول آفرین و مبادله گرا بر پیامدهای استرس با استفاده از متغیرهای مربوط به استرس (حمایت اجتماعی، خودکارامدی، ارزیابی عوامل استرسزا و احساسات) می باشد . از آنجا که انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت و موضوع پژوهش و نیز امکانات اجرایی آن دارد، بنابراین میتوان گفت این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. همچنین از آنجا که در این تحقیق از مطالعه اسناد، مدارک، مقلات، پایاننامهها و کتابهای مختلف استفاده شده است و از روش میدانی پرسشنامه بهره گرفته شده، پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی میباشد.
3-3 جامعه آماری
به طور ساده یک جامعه آماری عبارت است از کلیه اعضای حقیقی یا فرضی، دستهای از افراد، وقایع یا اشیاء که محقق یافتههای خود را به آن تعمیم میدهد. جامعه آماری این پژوهش، متشکل از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی سازمانهای هلال احمر استان کرمان میباشد.
براساس اطلاعات به دست آمده از معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کرمان تعداد کل سازمانهای هلال احمر این استان 23 سازمان میباشد که به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند.
3-4 نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه
از آنجا که جوامع آماری معمولاً از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمیتوانند به تمام آنها مراجعه کنند، بنابراین ناگزیرند به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن اکتفا کنند(حافظ نیا، 58: 1386).

شیوه نمونه گیری این تحقیق نمونه گیری به صورت تصادفی ساده میباشد. حجم نمونه به شرح زیر محاسبه گردیده است:
= =119
در این رابطه Z مقدار احتمال نرمال استاندارد که براساس جدول احتمالات نرمال استاندارد برابر با 96/1 در سطح اطمینان 0.05 استخراج شده است.
حجم کل نمونه N=304 موفقیت p=0.5
میزان خطا d=0.07 عدم موفقیت q=0.5
نگاره 3-1 تعداد پرسشنامه ها بر حسب شهرستان های منتخب
سازمان هلال احمر
تعداد اعضای سازمان
تعداد پرسشنامه توزیع شده
مرکز استان
154