توصیف شاخص های دموگرافیک، وضعیت میزان تحصیلات

Many sketches and gear shaped objects on white paper representing a business strategy

2-4-4-1.فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………. 123
2-4-4-2.فرضیه های فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………….123
خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………..124
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….126
3-1.روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..126
3-2.فرآیند پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..127
3-3.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..128
3-4.روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………….128
3-5.ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………130
3-6.روایی و پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………132
3-7.روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………… 133
3-8.روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………. 133
خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………….134
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………136
4-1.توصیف شاخص های دموگرافیک (بررسی ویژگیهای عمومی)……………………………………………………….137
4-1-1.وضعیت جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………137
4-1-2.وضعیت تاهل آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………….138
4-1-3.وضعیت سن آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………..139
4-1-4.وضعیت سابقه کار آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………140
4-1-5.وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها…………………………………………………………………………………..141
4-2.وضعیت متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………142
الف:وضعیت متغیر جو خلاقانه و مولفه های آن………………………………………………………………………………..142
4-2-1.وضعیت متغیر جو خلاقانه…………………………………………………………………………………………………142