توصیف ویژگی های جمعیت شناختی، تجزیه و تحلیل استنباطی

3-10-3-3 بار عاملی
قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 0.3 باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر می‌شود. بارعاملی بین 0.3 تا 0.6 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 0.6 باشد خیلی مطلوب است.
بار عاملی در شکل با λ نشان داده شده است. در تحلیل عاملی متغیرهائی که یک متغیر پنهان (عامل) را می‌سنجند، باید با آن عامل، بار عاملی بالا و با سایر عامل‌ها، بار عاملی پائین داشته باشند. در نرم‌افزار لیزرل بار عاملی از طریق گزینه Standardized Solution از لیست Estimates محاسبه می‌شود.
جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون t یا همان t-value استفاده می‌شود. چون معناداری در سطح خطای 0.05 بررسی می‌شود بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون t-value از 1.96 کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست و در نرم افزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد (کلاین، 2010، 103)
3-10-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف 
این آزمون از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی متغیرهای رتبه‌ای در دو نمونه (مستقل و یا غیر مستقل) و یا همقوارگی توزیع یک نمونه با توزیعی که برای جامعه فرض شده است، به کار می‌رود. اسمیرنف یک نمونه‌ای در مواردی به کار می‌رود که متغیرها رتبه‌ای باشند و توزیع متغیر رتبه‌ای را در جامعه بتوان مشخص نمود. این آزمون از طریق مقایسه توزیع فراوانی‌های نسبی مشاهده شده در نمونه  با توزیع فراوانی‌های نسبی جامعه  انجام می‌گیرد. این آزمون ناپارامتری است و بدون توزیع است اما باید توزیع متغیر در جامعه برای هر یک از رتبه‌های مقیاس رتبه‌ای در جامعه به طور نسبی در نظر گرفته شود که آن را نسبت مورد انتظار می‌نامند.
آزمون کلموگروف- اسمیرنف دو نمونه ای این آزمون در مواقعی به کار می‌رود که قرار باشد همقوارگی بین دو نمونه با هم مقایسه شود (آذر، 1388، 161)
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
فصـل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گام‌های اساسی در تحقیقات می باشند و نتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها نخست پرسشنامه های تکمیل شده، جمع آوری و داده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت گردیدند. سپس این داده ها از طریق نرم افزاهای spss21 و Lisrel8.80 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شدند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد به کمک نرم افزارهای مذکور آزمون فرضیه های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
4-1-1-آمار توصیفی
در این نوع تجزیه و تحلیل، محقق دادههای جمع آوری شده را با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می‌کند، به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل توصیفی، محقق ابتدا دادههای جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آن‌ها را نمایش می‌دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخص‌های آمار توصیفی آن‌ها را خلاصه می‌کند. معروف‌ترین و پرمصرف‌ترین شاخص‌های آمار توصیفی عبارتند از: اندازههای مرکزی و پراکندگی (خاکی، 1390، ص 285).
4-2- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی
4-2-1-جنسیت پاسخگویان
با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از 304 نمونه انتخاب شده 117 نفر (38.5 درصد) زن و 183 نفر ( 60.2درصد) مرد بوده اند. لذا می توان گفت اکثریت مشتریان بانک اقتصاد نوین مرد هستند. نتایج مربوطه در جدول (4-1) و نمودار (4-1) ارائه شده است.
جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان
درصد تجمعی
درصد مقادیر معتبر
درصد
فراوانی
39.0
39.0
38.5