تولیدات علمی ایران، بروندادهای علمی

4-2-15. مجلاتی که تولیدات علمی ایرانیان در آنها به چاپ رسیده اند در مقایسه با مجلات بین المللی ، در حوزههای موضوعی مورد بررسی به صورت تفکیک سالهای مورد بررسی از نظر شاخصهای مختلف ارزیابی کیفیت در چه وضعیتی قرار دارند؟ 192
4-2-16. بررسی ارتباط بین تعداد انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) 198
4-2-16-1. ارتباط بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 198
4-2-16-2. ارتباط بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویتدار فناوری نانو 198
4-2-16-3. ارتباط بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویتدار زیست فناوری 199
4-2-17. بررسی ارتباط بین تعداد انتشارات و شاخص اچ بروندادهای علمی 23 کشور رقیب مورد بررسی در حوزههای اولویتدار علم و فناوری انرژی هستهای، فناوری نانو و زیست فناوری 199
4-2-17-1. ارتباط بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 199
جدول4-38. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 199
4-2-17-2. ارتباط بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار فناوری نانو 200
4-2-17-3. ارتباط بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار زیست فناوری 200
4-2-18. بررسی ارتباط بین تعداد استنادات به ازای انتشارات و شاخص اچ بروندادهای علمی 23 کشور رقیب مورد بررسی در حوزههای اولویتدار علم و فناوری انرژی هستهای ، نانو و زیست 200
4-2-18-1. رابطه بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 201
4-2-18-2. رابطه بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار فناوری نانو 201
4-2-18-3. رابطه بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار زیست فناوری 202
4-2-19. بررسی ارتباط بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی بروندادهای علمی 23 کشور رقیب مورد بررسی در حوزههای اولویتدار علم و فناوری انرژی هستهای، فناوری نانو و زیست فناوری 202
4-2-19-1. ارتباط بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 202
4-2-19-2. ارتباط بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار فناوری نانو 203
4-2-19-3. ارتباط بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار زیست فناوری 203
4-2-20. بررسی ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولید بروندادهای علمی و استنادات دریافتی بروندادهای علمی 23 کشور رقیب مورد بررسی در حوزههای اولویتدار انرژی هستهای ، نانو و زیست فناوری 203
4-2-20-1. ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولید بروندادهای علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 204
4-2-20-2. ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در زمینه فناوری نانو 204
4-2-20-3. ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار زیست فناوری 205