تولید گل و گیاهان زینتی، به عنوان یک استراتژی

Abstract geometric wire-frame data landscape.

1-8. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی
1-8-1.تعاریف نظری
– تـوسـعه
توسعه، عبارت است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو و به عبارت دیـگـر، نـه تـنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید مورد نظر است ، بلکه تـغـیـیـرات در سـطـح زنـدگـی ، نـهـادهـای جـامـعـه … و سـیـاسـتـهـا نـیـز مورد توجه می باشد(جعفری، 1393).
– تعریف صادرات
صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .
صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید(صادقی، لشکری و ابراهیمی، 1391) .
– توسعه صادرات
توسعه صادرات در تمام کشورها، به عنوان یک استراتژی اقتصادی مطرح است که به تعادل بین سهم نسبی آن کشور از جمعیت جهان و سهم نسبی آن از تجارت جهانی می انجامد(نباتی، 1393).
اشتغال
در هر جامعه‌ عده‌اى از جمعیت فعال، شاغل هستند. مطابق تعریف، ‘شاغل’ کسى است که کار یا شغلى را دارا است و به این کار و شغل به‌عنوان یک تخصص و حرفه آگاهى دارد. وضعیت داشتن و مشغول بودن جمعیت به شغل معینى را ‘اشتغال’ گویند. به‌عبارت دیگر، اشتغال به وضعیتى اطلاق مى‌شود که در آن به ازاء شرکت مستقیم و فعال در جریان تولید و انجام خدمات، پاداش یا مزدى به‌صورت نقدى یا جنسى پرداخت مى‌شود(بلندهمت، 1387).
1-8-2.تعریف عملیاتی
در این پژوهش، میکوشیم به بررسی رابطه توسعه صادرات گلهای زینتی با اشتغال شهرستان محلات از سال 1382تا 1392بپردازیم. داده ها مورد نیاز در این پژوهش از طریق مصاحبه با کارشناسان کشاورزی در زمینه تولید گیاهان زینتی و اطلاعات موجود در پایگاه های وزارت کشاورزی و مرکز آمار ایران، گردآوری می شود.داده های جمع آوری شده در نرم افزار های ونسیم و SPSS مورد بررسی قرار میگیرند.
فصل دوم
مطالعات نظری
فصل دوم: مطالعات نظری
2-1.مقدمه
ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیر نفتی دو موضوع اساسی در اقتصاد ایران است که با برنامه ریزی جامع برای بهره برداری بهینه از استعدادها و توانمندی های بالقوه ی اقتصاد کشور در بخش های مختلف قابل حصول می باشد . ایران کشوری وسیع با تنو ع آ ب و هوایی است . از چهارده گونه اقلیم آب و هوایی شناخته شده در جهان ، ایران دوازده نوع آ ن را در نقاط مختلف کشور دارا ست؛ از ا ین رو از استعداد طبیعی برای رویش انواع گیاهان چون گل ها و گیاهان زینتی برخوردار است (امید بیگی، ١٣8۴). در بازارهای جهانی گل و گیاهان زینتی سالانه حدود بیست میلیارد دلار از این کالا مبادله می شود که سهم ایران در این بازار حدود دویست میلیون دلار است(معماران کاشانی و نادری ، ١٣8۵ ). که قابل صر ف نظرکردن نمی باشد . از طرفی تعداد تولید کنندگان گل و گیاهان در سال ۵٧ حدود ١٣٠ تا ١۴٠ واحد بوده و امروز به پنج تا هفت هزار واحد در سراسر کشور رسیده است . این تکامل وسیع با همان فرهنگ و سیستم قدیمی تولید صورت گرفته و در نتیجه ی جهش که باید به دست آید ، هنوز حاصل نشده است (تقسیمی، ١٣٧٨ ). اما با این وجود استان های تهران ، اصفهان ومرکزی تقریبا نوددرصد گل ها و گیاهان زینتی ایران را تولید می کنند (عجایبی، ١٣8٩).
در نمایشگاه اوزاکای ژاپن در بین ٨۵ کشور تولید کننده و صادرکننده ی گل و گیاه مدال طلایی گل گلایل و مدال نقره گل مریم به ایران تعلق گرفت و همچنین بر اساس اطلاعات جمع آور ی شده مشخص شد، که عمده گل شاخه بریده ی صادرات ایران رز ،گلایل و مریم است
تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی به ویژه در خارج از فصل آن در شرایط و محیط های کنترل شده گلخانه ای به یک بخش مهم در زیر مجموعه باغبانی و کشاورزی تبدیل شده است و بسیاری از کشورها با بهرهگیری از دانش تولید، تجهیزات مناسب و ارقام خوب به تولید این محصولات در سطوح بالا پرداخته اند و علاوه بر تأمین داخلی منافع قابل توجهی را از طریق صادرات آن کسب نموده اند.
سابقه تجاری تولید گل و گیاهان زینتی در ایران به حدود 90 سال پیش بر میگردد. پس از انقلاب اسلامی این صنعت مورد توجه بیشتری واقع گردید و باعث شد ضمن تولید و رفع نیازهای داخلی به امر صادرات گل نیز نائل گردیم. بطوریکه در حال حاضر سالیانه بطور متوسط 15-10 میلیون دلار ارز آوری این بخش تخمین زده شده است.
نگاهی به ظرفیت های این صنعت در ایران نشان می دهد که تنوع اقلیمی، نیروی کار ارزان و فراوان، وجود انرژی فراوان و ارزان قیمت و دانش فنی تولید، از جمله عواملی است که میتواند به توسعه کمی و کیفی این زیربخش بیانجامد. پرورش گل و گیاهان زینتی امروزه به یک صنعت اشتغال زا و ارزآور تبدیل شده است و میزان ارزآوری این محصول برای کشورمان بسیار اندک بوده و این در حالی است که ظرفیت های بسیار بالای تولید را دارا می باشد(عجایبی، ١٣8٩)..