تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته، مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون

دانلود پایان نامه

الف) تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روشهای عملی که بر طرز تفکر پستنگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشهای زنان و مردان مبتنی است.
ب) حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری، به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان میشود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است.»
2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون:
ماده 6 کنوانسیون هم در مقام بیان یکی از تکالیف وتعهدات دولتهای عضو به مسأله مبتلا به استثمار زنان و بهرهبرداری جنسی و غیرقانونی از آنها پرداخته، میگوید: «دولتهای عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هرگونه معامله بر روی زنان و بهرهبرداری از فحشای آنها (روسپیگری) جلوگیری نمایند.»
و بالاخره ماده 24 با یک بیان کلی، تعهدات دولتهای عضو به اجرای مفاد کنوانسیون را مورد تأکید قرار داده و مقرر میدارد: «دولتهای عضو،متعهد میشوند کلیه اقدامات لازم را در سطح ملی (داخلی) به منظور دستیابی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر، معمول دارند».
2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون:
بخش دوم کنوانسیون (مواد 9-7) به مباحثی در مورد شرکت زنان در فعالیتهای اجتماعی- سیاسی و مسایل راجع به تابعیت خود و فرزندان اختصاص دارد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع بخش سوم کنوانسیون (مواد 14-10) میباشد. این بخش حاوی مقرراتی راجع به تحصیل، استخدام، خدمات و تسهیلات درمانی- بهداشتی و سایر زمینههای زندگی اجتماعی و اقتصادی است و ماده 14 نیز توجه خاصی به وضعیت زنان در مناطق روستایی دارد.
بخش چهارم کنوانسیون (مواد 15-16) نیز دربرگیرنده مقرراتی راجع به تساوی در برابر قانون و رفتار مساوی در موضوعات حقوقی خانوادگی است.
2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون:
بخش پنجم کنوانسیون شامل سیستم نظارتی است. بر مبنای این بخش یک کمیته در خصوص رفع تبعیض از زنان تشکیل میشود. کشورهای عضو، متعهد میشوند گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای مفاد کنوانسیون برای بررسی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل ارائه کنند.
تفصیل بیشتر آن در بخش مربوط به مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون به شرح ذیل ارائه خواهد شد.
2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون:
مطابق ماده 17 کنوانسیون، به منظور بررسی پیشرفتهای حاصله در اجرای کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان (که از این پس کمیته خوانده میشود) تشکیل میشود. این کمیته در هنگام لازمالاجرا شدن کنوانسیون از 18 کارشناس و پس از تصویب یا الحاق سی و پنجمین کشور به کنفرانس از 23 کارشناس مشتهر به حسن اخلاق دارای صلاحیت لازم در زمینههای مربوط به کنوانسیون تشکیل میگردد. کمیته در واقع ارگان نظارتی کنوانسیون میباشد.
کارشناسان به وسیله دولتهای عضو، از میان اتباع کشورشان انتخاب میشوند ولی با صلاحیت شخصی خود (و نه به عنوان نماینده دولت متبوع) انجام وظیفه میکنند. در انتخاب کارشناسان به توزیع جغرافیایی عادلانه و نمایندگی از اشکال مختلف تمدن و نظامهای مهم حقوقی توجه میشود.
نحوه انتخاب و دوره عضویت اعضای کمیته در بندهای 2 تا 9 ماده 17 تشریح شده و به شرح زیر است:
«اعضای کمیته با رأی مخفی و از میان کاندیداهای دولتهای عضو انتخاب میشوند. هر دولت عضو فقط میتواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید.
نخستین انتخابات شش ماه پس از لازمالاجرا شدن کنوانسیون برگزار میشود. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامهای از دولتهای عضو میخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزدکننده هر یک تهیه و برای دولتهای عضو ارسال میکند. انتخابات اعضای کمیته در
جلسهای متشکل از دولتهای عضو به ریاست دبیر کل سازمان ملل و در مقر آن سازمان برگزار خواهد شد. در این جلسه که حد نصاب تشکیل آن حضور دو سوم از نمایندگان دولتهای عضو میباشد، افراد انتخاب شده برای عضویت در کمیته، آن دسته از نامزدهایی خواهد بود که بیشترین تعداد آراء و همزمان اکثریت مطلق آراء نمایندگان دولتهای عضو حاضر در جلسه را بدست آورند. اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند، ولی دوره عضویت 9 نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام میرسد. بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این 9 نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
انتخاب 5 عضو دیگر کمیته مطابق بندهای 2، 3 و 4 ماده 17 و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت دو نفر از این اعضاء در پایان دو سال خاتمه مییابد و اسامی این دو نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته خواهد بود. حقوق و مزایای اعضای کمیته با تأیید و طبق ضوابط مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود و براساس ماده 19 کنوانسیون، کمیته، آئیننامه و روش کاری خود را، خود تصویب خواهد کرد و مسؤولین و کارمندان خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب مینمایند.
2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته:
طبق ماده 18 کنوانسیون، دولتهای عضو متعهد میشوند گزارشی در زمینه اقدامات تضمینی، قضایی و اداری- اجرایی و نیز سایر اقدامات انجام شده در راستای مفاد کنوانسیون و در زمینه پیشرفتهای حاصله در این خصوص، جهت رسیدگی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم نمایند. ترتیب تقدیم گزارش بدین شرح است:
الف) هر دولت، ابتدا باید ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن کنوانسیون برای او، گزارش خود را تقدیم کند.