تکنولوژی صادراتی، سازگاری تکنولوژی

Copy space. New arrows painted on asphalt. Direction future.

ب) فروش آینده‏نگر
حمایت از کسب و کار محوری، بدین ترتیب که تکنولوژی‏های حاشیه‏ای برای حمایت از تکنولوژی اصلی فروخته می‏شود و عملاً سعی می‏شود که اهرم استراتژیک به دست آید و از این طریق مزیت رقابتی استراتژیک خود را حفظ و توسعه نماید (دیرمینا، 1382).
2-1-28 تکنولوژی صادراتی
صادرات تکنولوژی را می‏توان در سه گروه عمده قرار داد:
صنعتی
قرارداد ساخت
خدمات دیگر
2-1-28-1 صنعتی
تکنولوژی صنعتی به طور گسترده شامل فعالیت کارخانه‏ای چون: تولید ژنراتور و توزیع برق، فاضلاب، حمل و نقل و ارتباطات و … می‏گردد. صدور تکنولوژی صنعتی شامل چهار نوع فعالیت می‏گردد:
الف) پروژه‏های کلیدی: قسمتی از هر پروژه صورتی خارجی دارد (صادرات تجیهزات بومی) و قسمت دیگر صورت خارجی ندارد (مطالعه امکان‏یابی، طراحی پروژه، آموزش و … ) .
ب) سرمایه‏گذاری مستقیم: قسمتی از آن در خارج تحقق می‏یابد و قسمتی از آن صورت خارج ندارد. به جز روابط مدیریتی که تحقق خارجی ندارد و روابط مالی که طبیعت مداوم دارد و همچنین ممکن است صادرات تجهیزات سرمایه‏ای جهت توسعه را نیز در بر بگیرد.
ج) لیسانس ( پروانه ساخت): اساساً صورت خارجی ندارد (به شکل خدمات فنی، حق ثبت، دانش فنی، طراحی) اما ممکن است اجزایی از آن نیز صورت خارجی داشته باشد.
د) مشاوره (مهندسی و مدیریت): که به طور کلی صورت خارجی ندارد. معمولاً رهنمود صادرات تکنولوژی به شکل‏های گوناگون توسط نمایندگی‏های دیگر انجام می‏شود.
2-1-28-2 قرارداد ساخت
در اینجا هم ممکن است صدور تکنولوژی به شکل‏های گوناگون واقع شود. اما به طور کلی اجزاء کوچکی از صادرات صورت خارجی ندارد و اجزاء بزرگی از آن شامل تدارک مهندسی فنی و خدمات سازمانی و گاهی همراهی کردن به وسیله صدور نیروی کار نیمه ماهر و غیرماهر صورت خارجی به خود می‏گیرد.
2-1-28-3 خدمات دیگر
صدور خدمات فنی مدیریت و مالکیت هتل یا خدمات مالی، بهداشتی، کشاورزی و … که تماماً کم و بیش صورت خارجی ندارند. همچنین ممکن است صدور تجهیزات از کشور مبدأ با مشاوره صنعتی همراه باشد (الواداری، 1389).
2-1-29 سازگاری تکنولوژی
در صورتی که تکنولوژی وارداتی مطابق با عوامل درونی مانند نیروی انسانی مورد نیاز، اطلاعات و دانش فنی تجهیزات و ماشین‏آلات لازم و مدیریت و سازماندهی و عوامل بیرونی همچون هماهنگی با زیرساخت‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فنی سطح تکنولوژی مربوط در کشور گیرنده باشد، مفهوم سازگاری تکنولوژی صدق می‏کند (دیرمینا، 1382).