جمع‌آوری اطلاعات، مقدمه

بطوریکه، A مقدار آماره خی‌دو تحت مدل مستقل و B مقدار آماره خی‌دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
RFI: شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را میسنجد و به صورت زیر محاسبه میشود:
که در فرمول فوق، A مقدار آماره خی‌دو تحت مدل مستقل و B مقدار آماره خی‌دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و d به ترتیب نشان‌دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار RFI به یک نزدیکتر باشد، مدل بهتر است.
IFI: این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه میشود:
A مقدار آماره خی‌دو تحت مدل مستقل و B مقدار آماره خی‌دو تحت مدل پیشنهادی و d نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسهای است و به صورت زیر محاسبه میشود:
در این فرمول نیز مقادیر A، B، d و همانند قبل تعریف میشوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
RMR: این شاخص نشاندهنده ریشه میانگین مربعات باقی ماندههاست. فرض کنید مشاهدات در i سطر، j ستون و k طبقه قرار داده شده باشند. فرمول RMR به صورت زیر میباشد:
در فرمول فوق و به ترتیب نشاندهنده کوواریانس و واریانس مشاهدات هستند و نشاندهنده درجه آزادی مدل مستقل است. هرچه مقدار RMR به صفر نزدیکتر باشد مدل مناسبتر است.
GFI: شاخص نیکویی برازش است که داری فرمول زیر میباشد:
در این فرمول نشاندهنده ماتریس وزنها، و نیز نشاندهنده بردارهای واریانس و کوواریانس مشاهدات هستند که توسط مشاهدات برآورد شدهاند. مقدار GFI همواره کمتر از 1 است. هرچه مقدار GFI به عدد یک نزدیک باشد مدل مناسبتر است.
AGFI: شاخص نیکویی برازش تعدیل شده است و دارای فرمول زیر میباشد:
که در فرمول فوق و به ترتیب نشاندهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. مقدار AGFI همواره کمتر از 1 است. هرچه مقدار AGFI به عدد یک نزدیک باشد مدل مناسبتر است.
RMSEA: این شاخص نشاندهنده جذر میانگین مربعات خطای تقریبی است و به صورت تفاضل بین مجموع مربعات خطای کلی و مجموع مربعات خطای مدل پیشنهادی محاسبه میشود. در صورتی که مقدار RMSEA از 05/0 کمتر باشد نتیجه میگیریم مدل مناسب است. در صورتی که مقدار آن بین 05/0 تا 08/0 باشد، مدل برازش داده شده قابل قبول و در صورتی که از 1/0 بالاتر باشد نتیجه میگیریم که مدل برازش داده شده ضعیف است (افشانی و همکاران، 1391).
3-9 خلاصه فصل
در این فصل توضیحاتی در مورد روش تحقیق ذکر شد. روش‌شناسی به کار رفته در این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش، توصیفی – تحلیلی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات میدانی می‌باشد که ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندانی که در بانکهای دولتی در شهرایلام مشغول بکار می‌باشند. حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه 196 مورد تخمین زده شد که برای اطمینان از کفایت پرسشنامه 210 مورد توزیع و 199 پرسشنامه‌ جمع‌آوری شده در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفاکرونباخ و روایی آن نیز با استفاده از روایی محتوا تضمین شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه

نوشته ای دیگر :   پایان نامهبررسی حقوقی :اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء -پایان نامه مقطع ارشد