می 7, 2021

جمع بندی تئوریهای رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی

ایجاد ارزشها
ایجاد تیمها
تقویت و عملیاتی کردن صلاحیت
هماهنگی عملکرد تیمی با استراتژی
نمودار 2-6) هرم ایجاد ارزشهای شهروندی سازمانی
(منبع :براتمن و همکاران 1999)
2-4-9- جمع بندی تئوریهای رفتار شهروندی سازمانی:
بر اساس آنچه در زمینه رفتار شهروندی سازمانی مرور شد ؛ آشکار شد که تعاریف و الگوهای متعدد و زیادی توسط محققان درباره رفتار شهروندی سازمانی ارائه شده است که در وجوه خاصی مشترک هستند. همه این تعاریف بر فرانقشی بودن رفتار شهروندی سازمانی تاکید دارند و آن را جزء الزامات شغلی نمی دانند. بنابراین رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتاری داوطلبانه و فراتر از نقش در سازمان های امروزی از ضرورت بسیاری برخوردار است. زیرا سازمان ها در محیط پیچیده و بسیار متغیر امروز نمی توانند به درستی احتیاجات و نیازمندیهای شغلی مورد نیاز را در شرح شغل خود مشخص کنند و مشخص سازند که چه رفتارهایی برای دستیابی به اهداف سازمانی ضرورت دارد. از این رو ، رفتار شهروندی سازمانی میتواند موفقیت سازمانی را با فراهم آوردن امکان تخصیص بهتر و موثرتر منابع انسانی و مالی ،فراهم آورد. (وان پرن و همکاران 1999)
همچنین بررسی کلی مطالعات انجام شده در حوزه رفتار شهروندی سازمانی ، پژوهش را به این نتیجه رهنمون میسازد که این نوع از رفتارهای اختیاری و اثربخش میتوانند در حوزه عملیات و شغلهای با تعامل و ارتباط بالا نتایج موثرتری داشته باشند .بر این اساس، میتوان اذعان نمود که نقش کارکنان در ادارات اجرایی ، به علت استمرار تعاملات درون نقشی ،تعداد بالای کارکنان و ارتباطات ناگزیر آنها ، از مشاغل با اهمیت در این حوزه است .چنین مبنایی میتواند توجیه کافی برای اهمیت روز افزون و جنبه های کارکردی این رفتارها و در نتیجه ضرورت مطالعه و آموزش آنها در سیستم اداری را فراهم آورد .
2-5- مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مورد متغییرهای تحقیق
در ادامه سعی شده است تا با مروری بر پیشینه و مطالعه تحقیقات صورت گرفته در مورد متغیرهای تحقیق، چگونگی ارتباط متغیرهای پیروی سازمانی، رفتار شهروندی و سرمایه اجتماعی با یکدیگر بازگو شود.
2-5-1- پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی:
به نظر می رسد تحقیقی که رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را پذیرفته باشد، صورت نگرفته است.
2-5-2- پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی:
به نظر می رسد تحقیقی که رابطه بین پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی را پذیرفته باشد، صورت نگرفته است.
2-5-3- سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی:
تحقیقات متعددی اعم از داخلی و خارجی صورت گرفته که به بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. نمونه هایی از آنها در جداول 2-4 و 2-5 آورده شده است .
عنوان تحقیق
نویسنده/ نویسندگان
سال انجام تحقیق
شیوه جمع آوری اطلاعات