جمع بندی تئوریهای رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی

2-4-9 جمع بندی تئوریهای رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………… 65
مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مورد متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………… 66
2-5-1 پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………. 66
2-5-2 پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… 66
2-5-3 سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………….. 66
مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
جمع بندی فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
فرایند پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
جامعه ی آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 71
روش گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………… 72
3-6-1 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-6-2 روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-6-2-1 روایی محتوای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 73
3-6-2-2 تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 73
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………… 74
3-7-1 آزمون میانگین یک جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………….. 74
جمع بندی فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

نوشته ای دیگر :
یادگیری، مقدمه