جنسیت اعضا نیروی انتظامی، ویژگی‌های جمعیت شناختی

این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده‌های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. توزیع نرمال برای متغیرهای کمی پیوسته، توزیع یکنواخت برای متغیرهای کمی گسسته و پیوسته مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمون هریک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می‌گیرد (مومنی و فعال قیومی، 1389).
آزمون همبستگی پیرسون:
این آزمون یکی از متداول ترین آزمون های تعیین ضریب همبستگی بین متغیرهای دارای اندازه های مقیاس فاصله ای و نسبی است و برای محاسبه ضریب آن از فرمول زیر استفاده می شود:
در این فرمول ، همبستگی بین متغیرهای x و y ؛ N ، تعداد آزمودنیها ؛ ، انحراف استاندارد نمره های X ؛ مجموع حاصل ضرب تفاضل نمره ها از میانگین و Sy ، انحراف استاندارد نمره های y است . پس از محاسبه ضریب همبستگی محقق باید معنادار بودن یا نبودن آن را مورد بررسی قرار دهد . چنانچه ضریب محاسبه شده مساوی یا بزرگ تر از عدد جدول مربوطه باشد، ضریب همبستگی معنادار است و وجود همبستگی بین متغیرها را تأیید می کند؛ ولی اگر مقدار محاسبه شده از مقدار جدول کمتر باشد، نمی تواند وجود ضریب همبستگی را بپذیرد.
آزمون رگرسیون خطی چند متغیره:
گاهی دو یا چند متغیر تأثیر عمده ای روی متغیر وابسته ای دارند. در این وضعیت از رگرسون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها بر قرار می‌باشد، از این رو به نوع معادله رگرسیون خطی چند متغیره می گویند (مؤمنی و فعال قیومی، 1389).
آزمون دوربین- واتسن:
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است، در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک رابطه یزر محاسبه می شود:
در این رابطه، میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی (برای مثال سال) t و میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبل (برای مثال (سال قبل) t است (مؤمنی و فعال قیومی، 1389).
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
به طور کلی هدف اصلی هر تحقیقی پاسخ به سؤالها و فرضیههایی است که محقق برای شناخت واقعیتهای بیرونی طراحی کرده است. میتوان گفت تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده، مهمترین گام در فرآیند تحقیق محسوب میشود چرا که در طی این فرآیند دادههای خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند یعنی طبقهبندی، تنظیم و پردازش میشوند و پس از پردازش در قالب اطلاعات در اختیار محقق و استفاده کنندگان قرار میگیرند. در ابتدا به توصیف ویژگیهای دموگرافیک در نمونه‌های تحقیق (جنسیت، درجه، تحصیل) اقدام نموده، پس از آن به منظور نمایش تصویری داده‌های فوق، از نمودار دایره ای استفاده شده است.
در راستای تحلیل داده‌ها و پاسخ به سؤال‌های پژوهش و آزمون فرضیات، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی دو گانه در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات گردآوری شده با فرضیات متناظرند، یا به عبارت دیگر، آیا نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیات انتظار داشتند متناظرند، استفاده شده است.
4-2- توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی)
در این قسمت به ارائه آمار توصیفی، نمودارها و جداول ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه پرداخته میشود. ارائه آمار توصیفی از آن جهت مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه و ویژگی‌های عمومی آن و همچنین تحلیل بهتر ارتباط بین متغیرها می‌شود. در این تحقیق جنسیت، درجه، تحصیل به عنوان سؤالات عمومی پژوهش در نظر گرفته شده‌اند، چرا که با استفاده از هر یک این سؤالات می‌توان به برخی از اختلافات در دیدگاه‌ها در میان کارکنان پی برد.
4-2-1- جنسیت اعضا نیروی انتظامی
جدول ذیل نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت می باشد. همان گونه که در جدول 4-1 مشاهده می شود، تمام اعضا نمونه‌ تحقیق (100نفر) یعنی 100درصد « مرد » می‌باشند. این فراوانی در نمودار (4-1) نشان داده شده است.
جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب متغیر جنسیت
جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد

نوشته ای دیگر :
بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب، فقدان امنیت و وجود احساس ناامنی