دانلود پایان نامه ارشد حقوق مدنی و سیاسی درخصوص ثبت تولد

حق ثبت تولد که مطابق اسناد بین المللی به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر محسوب می گردد این موضوع در حقوق ایران مورد توجه و عنایت ویژه بوده است بر این اساس طبق مقررات قانون ثبت احوال مصوب 1355 هر طفل بایستی دارای یک نام و یک نام خانوادگی باشد .  نام خانوادگی طفل به موجب تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال همان نام خانوادگی پدر خواهد بود . پس از انتخاب نام برای طفل متولد شده ، می بایستی تولد و نام طفل جهت صدور شناسنامه به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود

طبق ماده 16 قانون ثبت احوال ، اعلام و امضا سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده پدر ، مادر در صورت غیبت پدر ، جد پدری ، قیم ، امین و یا وصی منتختب دادگاه ، و یا اشخاصی که قانونا عهددار نگهداری طفل باشند و نهایتا توسط متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است می باشد .

در صورتیکه هیچیک از افراد فوق به تکلیف قانونی خود در خصوص ثبت ولادت طفل عمل نکرده باشند ، وقتی طفل به سن رشد برسد می بایستی شخصاً مراتب را به اداره ثبت احوال اعلام و شناسنامه دریافت نماید .[1]

از بنیادی ترین حقوقی که برای کودک در اسناد بین المللی به ثبت رسیده است و این حق را به عنوان  یکی از حقوق طبیعی هر کودک محسوب موده است  ذیل ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر حق بر حیات و بقا و تکامل مطابق بند 1 و 2 اشعار می دارد که (1) « دولت های عضو تائید می نمایند که هر طفلی از حق طبیعی حیات برخوردار است . » مطابق بند (2) « دولت های عضو مکلف هستند تا سر حد امکان ، بقا و رشد و تکامل طفل را تضمین نمایند . »  بر این اساس برابر مقرره یا پاراگراف 39 کمیته حقوق کودک  مایل است بر این نکته تأکید ورزد که اجرای ماده 7 کنوانسیون که در قسمتی از آن، ثبت مشخصات هر طفل به محض ولادت الزامی دانسته شده، برای تعیین حدود سنی در هر حال اهمیت اساسی دارد و این قاعده، شامل حال تمامی کشور­های عضو می­شود. طفلی که تاریخ ولادت او قابل اثبات نباشد، در برابر همه گونه سوء رفتار و بی‌عدالتی در ارتباط با امور خانوادگی، اشتغال، آموزش، حقوق کارگران و مخصوصاً در چهارچوب نظام دادرسی صغار، شدیداً آسیب­پذیر است. در هر موقع که طفل برای اثبات سن خود به گواهی ولادت نیاز داشته باشد، گواهی مزبور باید به شکل رایگان به او داده شود. در صورت فقدان دلیل برای اثبات سن، طفل استحقاق دارد که از طریق بررسی­های قابل اعتماد پزشکی یا تحقیقات موثق اجتماعی، حتی­الامکان سن وی مشخص گردد و در موارد تعارض یا قطعی نبودن ادله، طفل مزبور حق دارد که شک به نفع وی تفسیر شود.[2]

 

الف) مفاد میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی درخصوص ثبت تولد

      میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همانند کنوانسیون حقوق کودک یکی دیگر از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در‌خصوص حقوق بشر هست که مورد پذیرش بسیاری از کشور‌های جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌است .

این دو سند حاوی اساسی‌ترین حقوق افراد بشر است در همین راستا ، بند دو ماده 24  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی  در مسئله ثبت تولد کودک اشعار میدارد « هر کودکی بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود » .

[1]  –  عبادی ، شیرین ، حقوق کودک ، تهران ، انتشارات روشنگران ، چاپ سوم ، پاییز 1371 ، صص 37 تا 42

[2]-  Committee on the Rights of the Child, op cit, para