پس از انقلاب صنعتی زنان در غرب به ظاهر دارای حق مالکیت شدند به طوریکه اکثر کشورها حق مالکیت را برای زنان به رسمیت می‌شناخت و این در نص قوانین است یا به طور تصریح در قوانین ذکر شده است اما در عمل هیچ گاه از این قانون بهره مند نشده‌اند.
سازمان ملل در سال 1980 اعلام کرد که زنان 67 درصد حدود کار جهان را انجام می‌دهند اما کمتر از یک درصد دارایی جهان در اختیار آنهاست زنان نیمی از مواد غذایی جهان را تولید می‌کند ولی به ندرت مالک زمینی هستند آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 1987 اعلام کرده است که امروزه زنان با توجه به آمار50 درصدی جمعیت جهانی کمتر از 35 درصدنیروی رسمی کار دنیا راتشکیل می‌دهند و درعین حال به جهت سخت کوشی پنج درصد از ساعات کار جهان رابه خود اختصاص داده‌اند ولی فقط دو درصد درآمد جهانی را دارا می‌باشند و در نهایت کمتر از یک درصد ازمالکیت‌ها را دارا می‌باشند.
پس با نگاهی به تاریخ درمی یابیم که زن در قدیم به طور کلی ازاین حق اساسی محروم بوده است به این دلیل که کمترین ارزش وجایگاه رابرای زن تامل بودند وزن حق مالکیت و…رانداشت وخودش نیز جزء مالکیت دیگران به حساب می‌آمد و به دیگران انتقال می‌یافت.
اما درجوامع بشری در دو قرن اخیرکه شاهد تحولات جدیدی در حقوق بین‌المللی وضع قوانین جدید وتحولاتی هم چون جهانی شدن وضعیت زن نسبت به آن دوران بسیار بهتر شده است و زن مالک مال به حساب میآمد البته این مورد هم باعث نشد که زنان به طور کامل به حقوق خود دست یابندو آنها به عنوان یک شخصیت غیر مستقل مانند صغیر و مجنون از تصرف در اموال خویش ممنوع بودند.
درقانون مدنی فرانسه در ماده 215و217اشاره کرده که زن شوهردار نمی‌تواند بدون اجازه و امضاء شوهر خود هیچ عمل حقوقی را انجام دهد و هر گونه معامله برای او محتاج به اذن شوهر است. البته این درصورتی است که شوهر نخواهد از قدرتش سوء استفاده کند و بدون علت موجه از اجازه دادن امتناع ورزد.
طبق ماده 1242 این قانون به شوهر حق داده به تنهایی در دارایی مشترک بین زن ومرد هرگونه تصرف که بخواهد بکند واجازه زن لازم نیست. البته باقیدکه هر معامله ای که ازحدود اداره کردن خارج باشد و موافقت و امضاء زن لازم است.
و ازاین بالاتر در ماده 1428 حق اداره کلیه اموال اختصاصی زن را به فرد محول کرده است والبته با این قید که در هر گونه معامله ای که از حدود و اداره کردن خارج باشد موافقت و امضاء زن لازم است.
این وضعیت تا قبل از صد سال تقریبا در تمام کشورهای اروپایی حاکم بود درانگلستان سابقا شخصیت زن کاملا در شخصیت شوهر محو بود و شخصیت مستقلی نداشت و قانون یکی درسال 1870 دیگری درسال 1900 میلادی به اسم قانون مالکیت زنشوهر دار اززن رفع حجرنموده در قانونایتالیاسال 1919 میلادی زن را از شمار محجورین خارج کرد و در قانون مدنی آلمان سال 1900 میلادی و در قانون مدنی سوئیس سال 1907 میلادی زن مثل شوهر خود اهلیت داشت درقانون فرانسه در سال 1938 میلادی در حدودی زن شهردار را تعدیل کرده است. وضعیت حقوق زن دردیگر کشورهای غربی نیز بهتر از فرانسه نبوده است چنانکه استقلال اقتصادی زنان در غرب به طور کلی از دهه 1880 به بعد صورت گرفته است.
برای نخستین بار درسال 1992 م قانونی در انگلستان تصویب شد که به موجب آن زنان انگلستان می‌توانستند پولی را که از راه کار دریافت می‌کردند برای خود نگه دارند.
حال بایدبررسی کرد و که چه حادثه‌ای رخ داد که این اتفاق رخ داد.چگونه توانستند برای زن ارزش قائل شده و از حقوق وی مضایقه نکنند یعنی رشد علمی آنان به حدی رسید که بر اثر ادراک حق زنان به اعمال ظالمانه خود پی ببرند و در صدد جبران برآیند؟
همانطور که می‌دانیم حق مالکیت از حقوق فطری هر انسانی است. مالکیت افراد بر اشیاء دارای آثاری ازقبیل حق مدیریت، سرپرستی، بهره برداری و انتقال و استفاده کردن است.
اولین قدم در این راه وبرای آزادی زنان در سال 1882 برداشته شد که به موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از امتیازی بهره مند می‌شوند درآمدی را که به دست می‌آورند می‌توانستند برای خود نگه دارند. این قانون اخلاقی عالی و مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند و این به علت آن بود که زنان را به کارخانه‌ها بکشانند، که البته این نیز در نوع سود جویی آنان از زنان بوده است که آنان را از بردگی رهانیده است ولی گرفتار جان کندن در کارخانه‌ها کرده است.
البته قوانین بسیاری در زمینه حق مالکیت وحقوق مساوی زنان در غرب وضع شده است که از آن جمله می‌توان به بند 2 ماده 3 قانون اساسی آلمان اشاره کرد مردان وزنان حقوق مساوی خواهند داشت.
هم چنین طبق اصل چهارقانون اساسی سوئیس «زن و مرد در حقوق با هم برابربوده و قانون امکان برابری به ویژه در زمینه خانواده آموزش وکار را فراهم می‌آورد»
حق مالکیت زنان در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
قسمت ج از بند 1ماده 16 کنوانسیون تمامی موارد (حق مدیریت، سرپرستی ریال بهره برداری، انتقال و…) را مد نظر قرار داده است در این قسمت «تشابه به حقوق برای زوجین نسبت به مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره مندی در اختیار داشتن ملک اعم از این که رایگان باشد یا هزینه‌ای در برداشته باشند خواسته باشد است»
کنوانسیون در بند (ب) ماده 13 خواستار اقدامات لازم دول عضو جهت حذف تبعیض علیه زنان در حق استفاده ازوام‌های بانکی، رهن وسایر اشکال اعتبارات مالی شده است.
فصل دوم :حق اشتغال و دستمزد زنان
زنان در طول تاریخ بشریت همواره همگام
با مردان به فعالیت هایی مثل کشاورزی و دامداری اشتغال داشته‌اند پس فعالیت اقتصادی همواره قرین زندگی آنان بوده است و از این طریق بخشی از هزینه خانواده رابدوش کشیده‌اند البته در زمانهای قدیم این قبیل فعالیتها کار خانه محسوب می‌شده است و درمقابل آن زنان هیچ مزدی دریافت نمی‌کردند.
با حرکت جوامع به سوی دستاوردهای جدید و تحولاتی که در جوامع پدید آمد و تبدیل کارگاه‌های کوچک خانگی به کارخانه و جایگزینی ماشین به جای انسان به فعالیت‌های اقتصادی بیرون از خانه طی چند دهه اخیر، اهمیت ویژه ای یافته است به طوری که هم اکنون فعالیت‌های اقتصادی ومشارکت زنان در مسائل اقتصادی واشتغال زنان یکی از مهم ترین مسائل جامعه می‌باشد. حال باید این مسئله را بررسی کردکه آیا زنان نیز می‌توانند همانند مردان در عرصه اجتماعی، فعالیت اقتصادی داشته باشند ویا تلاش درعرصه اجتماعی و کار تولید وتجارت و بازرگانی وخدمات عمومی ویژه مردان است؟
فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت هایی گفته می‌شود که سبب افزایش ثروت فرد وجامعه میگردد این قبیل فعالیت‌ها، فعالیت هایی هستند که کار آمدی و تاثیر یک جامعه نسبت به سایر جوامع یا یک فرد نسبت به سایر افراد به یک قشر نسبت به سایر اقشار می‌بخشد.پس میتوان گفت فعالیت‌های اقتصای فعالیتهایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به ارتقاء جامعه میشوند.
حال بایدبه تعریف شغل بپردازیم:شغل عبارتست از موقعیت‌های مشابه در یک موسسه و امثال آن البته اگر چه کاروشغل مترادف یکدیگر به کار می‌ روند ولی تفاوتهایی با هم دارند.