می 17, 2021

خلاقیت، شخصیت

– حمایت از قانون و رعایت دقیق موازین قانونی در این زمینه
– کسب اعتبار برای کارکنان و مدیران
– تضمین عدالت اجتماعی و تأمین رفاه عمومی
– پیشگیری از بحران‌های اجتماعی و حل سریع آن
در فضای مدیریت اخلاقی کارکنان یک تمایل همگانی برای کار کردن در سازمان با آیین اخلاقی دارند و مسئولیت‌های اجتماعی را درک و بدان توجه می‌کنند. سازمان‌های سرآمد به عنوان یک سازمان پاسخگو، روشی بسیار اخلاقی برای شفافیت و پاسخگویی به ذی‌نفعان خود در قبال عملکردشان در پیش می‌گیرند. این سازمان حساسیت و توجه ویژه‌ای به پاسخگویی اجتماعی و حفظ ثبات موج سازمان در حال و آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می‌کنند. مسئولیت اجتماعی در ارزش‌های این سازمان بیان شده و در تاروپود آنها تنیده شده است. این سازمان ضمن توجه به مدیریت ریسک به دنبال فرصت‌هایی برای تعریف پروژه‌هایی با جامعه هستند که منافع دوسویه داشته و بر انگیزنده و نگهبان اعتماد ذی‌نفعان به سازمان باشد آنها به تأثیرات حال و آینده سازمان بر جامعه آگاهی دارند و سعی به این دارند که تأثیرات نامطلوب سازمان بر جامعه را به حداقل برسانند. (نجمی و حسینی، 1384)
تولید ارزش‌های اخلاقی جدید درسازمان
مدیریت اخلاقی ضمن اینکه ارزش‌های اخلاقی را بکار می‌گیرد، بطور زایشی ارزش‌های اخلاقی جدیدی را تولید و بکار می‌بندد و نقش خمیرمایه را در پروراندن ارزش‌های اخلاقی جدید به عهده دارد. در مدیریت اخلاقی این کافی نیست که ارزش‌های اخلاقی موجود بکار گرفته شود بلکه بایستی به مقتضای شرایط ارزش‌های اخلاقی به سازمان منتقل ،مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد و نهایتاً در آن خلاقیت ایجاد شود یعنی چیزهایی از آنها کم شود و چیزهایی به آنها اضافه گردد.
7- تحول فرهنگ سازمان:
بانیان مدیریت اخلاقی در سازمان از جمله کسانی هستند که ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی را در سازمان بوجود می‌آورند و این بوجود آورندگان فرهنگ و ارزش‌ها بهتر از هر کسی می‌توانند در آن تحول ایجاد و آن را پویا نگهدارند. مدیریت اخلاقی به لحاظ اینکه نوعی مدیریت معنوی است و جنبه‌های شخصیتی ان غالب است به راحتی می‌تواند در فرهنگ سازمانی تحول ایجاد نماید.وقتی یک دستورالعمل ،شیوه کار و … از طریق عادت جزء فرهنگ سازمان درآمده باشد و تغییراتی در آن لازم باشد با دستورالعمل‌های اصلاحی، اخلاقی به راحتی می‌توان تغییرات را اعمال نمود و این بخاطر آن است که بستر تحول فرهنگی در مدیریت اخلاقی آماده است.
2-1-13 نمونه هایی از فعالیت های اخلاق حرفه ای در دانشگاه ها
اخلاقیات، روحیات و هنجارهای درونی جامعه علمی و آموزش عالی از تعیین کننده ترین عوامل فرهنگ دانشگاهی در زمینه های مربوط به ارزیابی عملکرد و تکیه گاهی برای نهادینه شدن خود ارزیابی و خود تنظیمی در میان کنشگران علم و فناوری و اجتماعات علمی و نهادهای دانشگاهی تلقی شده است که توسعه نظامهای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت به آن نیاز دارد (فراستخواه، 1385).
توسعه فرهنگ ارزیابی و نظام های اطمینان از کیفیت در نظام های دانشگاهی و علمی در درجه اول وابسته به این است که کنشگران ان از احساس تعهد درونی لازم برای التزام به هنجارهای فعالیت علمی خویش، دغدغه کیفیت، شفافیت لازم برای قابلیت ارزیابی، مسئولیت پذیری، انتقادپذیری و همکاری در فرایندهای اطمینان از کیفیت و سرانجام از حس پاسخگویی عمومی به قدر کافی برخوردار باشند. به بیان دیگر، اگر فرایندهای تضمین کیفیت موکول به وجود معیارهای است که مورد توافق نظام حرفه ای قرار گرفته باشد، تعهد به این معیار کیفیت خود مستلزم وجود ضابطه ها یا معیارهای درونی مشخصی به صورت نظام اخلاق حرفه ای است. از اینروست که نظام های حرفه ای برای خود ضابطه اخلاقی یا مرامنامه اخلاقی تنظیم می کنند که در واقع منعکس کننده معیارهای اخلاقی و پشتوانه ای برای پابرجایی معیارهای تخصصی حرفه هستند.
در اینجا نمونه ای از سوابق فعالیت های مربوط به اخلاق حرفه ای علمی در رشته فنی مهندسی و فناوری ذکر می شود. این فعالیت ها را می توان در چند سطح دسته بندی کرد.
در سطح نهادهای حرفه ای اعتبارسنجی
شورای اعتبارسنجی مهندسی یک مرامنامه اخلاق حرفه ای برای مهندسان طراحی کرده است که در بر گیرنده اصول و قوانین اساسی است.
اصول اساسی شامل مواردی است مانند حفظ و ارتقای درستی، صداقت و بزرگ منشی حرفه مهندسیف کاربرد دانش و مهارت خود برای ارتقا رفاه بشر، ارایه خدمات فنی برای عموم و کارفرمایان به صورت صادقانه و بدون جانبداری؛ تلاش برای افزایش شایستگی در حرفه مهندسی و پشتیبانی از انجمن های فنی و حرفه ای در رشته خود.
قوانین اساسی عبارتند از:
مهندسان در عملکرد و وظایف حرفه ای خود، ایمنی، سلامت و رفاه عموم بشر را مد نظر قرار دهند.
مهندسان خدمات را تنها در حوزه شایستگی ها و توانیی های خود به انجام برسانند.
مهندسان در گزارشهای خود طریقه عینیت گرایی، حقیقت جویی و راست گویی پیش بگیرند.