پیکربندی ارزش
چیدمان فعالیتها و منابع ضروری در خلق ارزش برای مشتری را توصیف می کند.
قابلیت
توانایی اجرای الگویی تکرار پذیرازاقداماتی است که درخلق ارزش برای مشتری ضروری هستند.
شراکت
یک موافقتنامه همکاری داوطلبانه بین دو یا چند شرکت با هدف خلق ارزش برای مشتری است.
جنبه های مالی
ساختارهزینه
نمایش تمامی تمهیدات به کار گرفته شده در مدل کسب وکاربراساس پول است.
مدل درآمدی
روش کسب درآمد یک شرکت ازطریق جریانهای درآمدی مختلف را توصیف می کند.
2-3-4 ) الگوهای طراحی کسب و کار
در این بخش به شناسایی و بررسی جمله چارچوب مدل کسب و کار فابر،MAPIT،IDEA VISOR،FBBM و چارچوب دینامیک پرداخته می شود .
الگوی فابر چارچوبی را برای طراحی مدل کسب و کار ارائه نموده اند که شرکتها را قادر خواهد ساخت بهترین مدل کسب وکار را با توجه به شرایط بازار و در چهار بعد خدمات ، سازمان ، مالی و فناوری طراحی نمایند . در این چارچوب ، مساله اصلی که مورد توجه قرار گرفته این فرض است که با توجه به تغییرات رو به گسترش محیط ، طراحی مدل های کسب و کار در حال پیچیده تر شدن است . به عنوان مثال ، در آینده هریک از شرکا باید قادر به انجام وظایف بیشتری بوده تا بتوانند در جایگاه ی که قرار می گیرند به خوبی به ایفای نقش بپردازند. آنها باید قادر به پرکردن شکافهای حاصل باشند و بتوانند در ارائه عقاید و نظرات کارشناسی مورد نیاز این صنعت که مرتبا ًدر حال تغییر است ، با یکدیگر همکاری نمایند ( فابر ، 2003، ص 201) .
الگویMAPIT ، که از 5 واژه , Market, Actor Product, Influence , Transactionگرفته شده ، توسط متلی و پدرسون به منظور درک شرایط ساختاری ، استراتژیها ، نقش و وظایف کسب و کار ارائه شده است. در بعد بازار به تفکیک ، دانش مورد نیاز بازار، فنی و مشخص نمودن حوزه کسب وکار/ ارزشهای مشتری ، بعد دست اندرکاران به مدلهای هزینه و درآمد و مقیاس و محدوده اقتصادی ، بعد محصول به انواع محصول شامل فیزیکی ، اطلاعاتی و خدمات و پیچیدگی محصول شامل توانایی متمایز سازی بازار خرید و تولید آنلاین ، بعد تأثیر به اثرات حاصل از ارتباطات شبکه ، اعتماد حاکم و وابسته ، رابط قبلی ، روابط شخصی و اطلاعات ناموزون و بعد معاملات به ریسک معاملات ، استاندارد نمودن معاملات ، تکرر معاملات پرداخته می شود ( گریس گارد ، 2003 ،ص 139) .
الگوی IDEA : واژهIDEA از حروف اول این چهار ماژول گرفته شده است . این چارچوب پس از بررسی ماژولهای 4 گانه شناسایی ، طراحی ، ارزیابی و جمع آوری ، مدل کسب و کار را از 2 بعد زنجیره ارزش و مالکیت ، بررسی می کند .
ماژول شناسایی : نام این ماژول از لغت گرفته شده است. در این مرحله فناوری جدید مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مدلهای کسب و کار جدید براساس فناوری جدید طراحی شود. با توجه به آنکه مدلهای کسب و کار براساس مفروضات مکانیسمهای صنعت ساخته می شوند و تا این مفروضات تغییر نکنند ، نیازی به تغییر مدلهای کسب و کار آن وجود ندارد . بنابراین اولین گام ، شناسایی نوآوری در فناوری صنعت و کارساز تغییر مفروضات است .
ماژول طراحی : دراین ماژول ، به منظور استفاده از قابلیتهای بالقوه تغییرات و نوآوری در فناوری ، مدلهای کسب و کار جدید و مناسب با صنعت طراحی می شوند. عنصراصلی این مرحله ، تعیین ابعاد و گزینه های هریک و در نهایت مرتبط نمودن این گزینه ها به یکدیگراست. در این مرحله توجه به عوامل ، به منظورجلوگیری از هرگونه سردرگمی ، تعیین مهمترین نوآوریهای بالقوه در مدل وتعیین عملکرد هریک از مدل های کسب و کار ، لازم است که هم به ابعاد مدل و هم به عوامل تأثیرگذار بر ابعاد مدل توجه ویژه شود .
ماژول ارزیابی : دراین فاز، مدلهای طراحی شده در مرحله قبل مورد ارزیابی قرار می گیرند تا احتمال موفقیت آنها در بازار بررسی شود ، سپس مدلهای طراحی شده با توجه به عملکردشان در سناریوهای فرض شده بازار ، درجه بندی می شوند. دراین ماژول توجه به منطبق کردن مدلهای کسب و کار با سناریوهای بازار و مکانیسم درجه بندی ، مد نظرقراردادن تمام ابعاد مدلها در درجه بندی و انتخاب مدلهایی که شماره احتمال موفقیت دارند و تجزیه و تحلیل آنها الزامی است.