خود رگرسیون برداری، بورس اوراق بهادار

Abstract data background.

همانطور که مشاهده شد در بخشهای مختلف این فصل تلاش شده است روش دستیابی به هدف پژوهش که بررسی رابطه بین حجم نقدینگی و بازده سهام در  شرکت های بورس اوراق بهادار تهران میباشد تشریح گردید. دراین فصل ابتدا روش تحقیق و مشخصات جامعه آماری تشریح داده شد و پس از آن به چگونگی جمعآوری دادهها، روش وابزار تحقیق، و نرمافزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها به طور مفصل پرداخته شد.
1-4-مقدمه
به کارگیری مدلهای اقتصادسنجی به منظور تحلیل روابط اقتصادی بیش از نیم قرن سابقه دارد. الگوهای اقتصادسنجی طی این مدت تکامل زیادی پیدا کردهاند و کاربرد آنها نیز بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. این تکامل و افزایش کاربرد هم مرهون اعتلای دانش و نظریههای اقتصادی و هم مدیون پیشرفت روشها و آزمونهای آماری بوده است. بهعلاوه، ارتقا قابل توجه توان محاسباتی رایانهها و پیدایش نرمافزارهای پیشرفته، در کنار بهبود کیفیت اطلاعات آماری و روشهای آمارگیری نیز در فراگیرتر شدن استفاده از مدلهای اقتصادسنجی سهم بهسزایی داشته است باید گفت که علیرغم محدودیتهای مدلهای ریاضی برای انعکاس همه جانبه و دقیق رفتار اقتصادی جوامع بشری، ابزاری بهتر از الگوهای اقتصادسنجی کلان برای تحلیل تحولات اقتصادی و مشاهده تأثیر احتمالی سیاستهای اقتصادی وجود ندارد.
در این مطالعه ارتباط بین حجم نقدینگی و بازده سهام برای داده های فصلی و دوره زمانی 1380 -1392 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.الگوی مورد بررسی برای تخمین الگوی اقتصاد سنجی و تبیین ارتباط بین متغیرها الگوی خود رگرسیون برداری می باشد.
2-4-آزمون ایستایی
هنگامی که یک رگرسیون سری زمانی با وجود متغیرهای نامانا برآورد می شود همواره این احتمال وجود دارد که رگرسیون بدست آمده کاذب باشد، بنابراین بکارگیری روشهای معمول اقتصادسنجی با استفاده از داده های آماری نامانا موجب خواهد شد تا آزمونها ی F وT از اعتبار لازم برخوردار نباشند و محقق به استنباط های غلطی در مورد شدت و میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود.
همانطور که گفته شد، روش های مختلفی برای تعیین ایستایی متغیرها (از قبیل آزمون های دیکی-فولر تعمیم یافته، فیلیپس-پرون، شکست ساختاری پرون و …) در ادبیات اقتصاد سنجی وجود دارد. در این رساله از روش دیکی- فولر تعمیم یافته استفاده شده است.
2-4-1-تعیین درجه ایستایی متغیرها
آزمون دیکی فولر برای ریشه واحد را میتوان در دو مرحله و به قرار زیر بیان کرد:
مرحله یکم:
در این مرحله رگرسیون (1) یعنی
(1)
را با استفاده از روش OLS برآورد کنیم و مقدار محاسبه شده= ،را یاداشت می کنیم.
مرحله دوم:
بر اساس دو فرضیه و ؛ یعنی :
در مورد وجود ریشه واحد در فرایند تولید سری زمانی تصمیم گیری کنید. در اینجا مقادیر بحرانی از جدول (1) برای سطح اهمیت معینی است. به عبارتی، برای اینکه سری زمانی ایستا باشد، لازم است منفی و در نتیجه کوچکتر از مقدار بحرانی جدول باشد. در غیر اینصورت این سری زمانی ناایستا است.
مقادیر بحرانی بستگی به نوع تابع رگرسیون در(1) دارد. بنابراین آنها مقادیر بحرانی را برای زمانی که تابع رگرسیون دارای مقدار ثابت :
(2) ++=
و تابع رگرسیون شامل مقدار ثابت و روند زمانی خطی، مانند
(3)
است را محاسبه کرده و مقادیر بحرانی برای رگرسیون(2) را و مقادیر بحرانی برای رگرسون (3) را نامیده اند. با وجود این آزمون سری زمانی تک تک متغیرها به شرح زیر میباشد: