دارایی ثابت مشهود، منافع اقتصادی

Business and design concept - lot of white pencils and one color pencil on black background. It's symbol of leadership, teamwork, success and unique.

ویژگی های عمده دارایی ثابت مشهود به شرح زیر است:
1-ماهیت فیزیکی و مشهود دارند.
2-به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده اند.
3-دارای عمر مفید نسبتا طولانی بوده و منافع اقتصادی آنها مربوط به بیش از یک دوره مالی است.
4-در عملیات به طور مستمر مورد استفاده قرار می گیرد.
دارایی های ثابت مشهود بر حسب ماهیتی که دارند به سه گروه فرعی زیر طبقه بندی می شوند:
1-دارایی های استلاک پذیر مانند ساختمان ،ماشین آلات و تجهیزات که دارای عمر اقتصادی محدود می باشند و در اثر استفاده و گذشت زمان فرسوده شده و از ارزش آنها کاسته می شوداز این رو طبق اصل تطابق هزینه ها با درآمد بهای تمام شده این گونه داریی ها طی عمر مفید آنها به خدمات یا محصولات تولید شده تخصیص می یابد.
2-دارایی های استهلاک ناپذیر مانند زمین که معمولا دارای عمر اقتصادی نا محدود است و بر خلاف سایر دارایی ها در نتیجه استفاده یا گذشت زمان تحلیل یا از بین نمی رود.
3-دارایی های نقصان پذیر مانند معادن و جنگل ها،مراتع و سایر منابع و ذخایر طبیعی که در اثر استخراج و بهره برداری تهی شده و ارزش آنها به تدریج کاهش می یابد.این گونه دارایی ها مادامی که استخراج نگردیده اند،معمولا در گروه جداگانه ای تحت عنوان منابع و ذخایر طبیعی در ترازنامه طبقه بندی می شوند،اما پس از استخراج به عنوان موجودی کالا گزارش می شوند.
حسابداری دارایی ثابت مشهود عبارت است از:
1-شناخت(اولیه،مخارج بعدی،تجدید ارزیابی)
2-استهلاک
3-کاهش ارزش
4-واکذاری و کنارگذاری
بر طبق استاندارد 11و17 مخارج مرتبط با یک قلم دارایی ثابت مشهود و نا مشهود تنها زمانی به عنوان دارایی شناسایی می شود که:
الف)جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشدو
ب)بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد.
داریی ثابت باید معادل بهترین برآورد ارزش متعارف خود در تاریخ تحصیل ثبت شوند.بهترین برآورد ارزش متعارف دارایی معمولا بهای تمام شده آن در تاریخ تحصیل می باشد.بهای تمام شده دارایی ثابت متشکل از:
الف)قیمت خرید،شامل عوارض گمرکی و مالیات های غیر قابل استرداد خرید پس از کسر تخفیفات تجاری
ب)هر گونه مخارج مرتبط مستقیمی که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری تحمل می شوند
ج)برآورد اولیه مخارج پیاده سازی و ببر چیدن دارایی و بازسازی محل نصب آن بابت تعهدی که در زمان تحصیل دارایی یا در نتیجه استفاده از دارایی طی یک دوره خاص برای مقاصدی غیر از تولیدطی آن دوره تقبل می شود.با توجه به اینکه چنین مخارجی در آینده واقع می شود،تعهد مرتبط باآن باید بر اساس ارزش فعلی آن در زمان تحصیل دارایی شناسایی شود و به حساب بدهی منتقل شود.
نمونه هایی از مخارج مرتبط مستقیم یا غیر مستقیم قابل انتساب به دارایی: