دارایی های نامشهود، مزیت رقابتی پایدار

1-7-1- قلمـرو مکانی: قلمـرو مکانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شیراز میباشد.
1-7-2- قلمـرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش 6 ماه از تیرماه تا آذرماه 1393 می باشد و بازه زمانی گردآوری داده ها دی ماه 1393 هجری شمسی است.
1-7-3- قلمـرو موضوعی: موضوع این پژوهش در قلمرو مدیریت سرمایه های فکری بر مهندسی و مدیریت نوآوری در سازمان های صنعتی قرار دارد.
1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها وا صطلاحات تخصصی
در تحقیق حاضر از واژه هایی استفاده شده ا ست که نیاز به تعریف مفهومی و عملیاتی بر اساس اهداف تحقیق دارند زیرا این واژه ها از دیدگاه های متفاوت و موارد مصرف گوناگون می توانند تعاریف نظری و عملیاتی متعدد و متفاوتی پیدا نمایند.
سرمایه فکری1: سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های نامشهود (منابع، توانایی ها، رقابت) تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می آیند. که دریک مقیاس پنج فاصله ای از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می خواهد شد(بوتنیس2،1998).
مدیریت نوآوری3 : ایجاد دانش و ایده های جدید برای به کار بردن و تسهیل نتایج کسب و کار جدید، هدف گذاری برای بهبود فرایندها و ساختارهای داخلی تجارت و ایجاد محصولات و خدمات متحرک. (چن4 و همکاران، 2004). این واژه با گویه های 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
سرمایه انسانی: سرمایه انسانی موجودی دانش افراد یک سازمان است. رس و همکارانش بحث می کنند که کارکنان سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند(قلیچ لی و مشبکی،1385). این واژه با گویه های 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
سرمایه ساختاری: شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می شود که دربرگیرنده پایگاه های داده ها، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی و بطور کلی هرآنچه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد، است(بنتیس، 2000).
1-Intelegent Capital(IC)
2-Bontis
3-Creative Management
4-Chen
این واژه با گویه های 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28- 29-30 در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
سرمایه رابطه ای: عبارت است از مجموع تمام دارایی هایی که روابط شرکت با محیط برون سازمانی را مدیریت می نماید(بوزبورا1،2004). این واژه با گویه های 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45- 46-47-48 در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
مزیت رقابتی: سرمایه فکری با تـوجه به تحولاتی نـظیر تغییر محیط قانونی، گسترش بهره گیری از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، ظهور نوآوری به عنوان عامل اصلی کسب مزیت رقابتی پایدار و تاثیرات در حوزه های راهبردی به عنوان محور فعالیت های بلند مدت سازمان در ابعاد رابطه ای ، انسانی و ساختاری تلقی می گردد. (بنتیس2، 2000). این واژه با گویه های 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45- 46-47-48 در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
راهبرد تجاری: در دوران صنعتی، دارایی های مشهود به عنوان منبع اصلی ارزش در شرکت ها مطرح بودند اما در عصر اطلاعات، دانش و اطلاعات به عنوان ارزش اصلی سازمان مطرح هستند)حاجی کریمی،1388). این واژه با گویه های 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45- 46-47-48 در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
بازپرداخت و پاداش در سازمان ها: اگر کارکنان سازمان به این نتیجه برسند که اعطای ترفیعات و شایستگی و پرداخت پاداشها بر معیارهای عملکردی استوار نبوده و بر مبنای ارزشیابی واقعی صورت نگیرد، اثرات زیانبار و مخربی بر عملکرد آنان خواهد داشت)حاجی کریمی،1388). این واژه با گویه های 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28- 29-30 در پرسشنامه سنجیده خواهد شد.
1-9 – خلاصه فصل و ساختار پایان نامه:
در این فصل ضمن بیان مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف و سوالات پژوهش، نوع پژوهش و تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها نیز شرح و توضیح داده شده اند.
1-Bozbura