ابن ادریس حلی، ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد، السرائر، جلد سوم، قم، موسسه نشر اسلامی، 1384
اسکیج، دی جی، حقوق، اخلاق و پزشکی (مطالعه در حقوق پزشکی)، ترجمه:محمود عباسی، بهرام مشایخی، تهران، انتشارات حقوقی، 1388
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ هفدهم، زمستان 1387
اسلامی تبار، شهریار، مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های کیفری امور پزشکی، دندان پزشکی، دام پزشکی، داروئی، بهداشتی و مواد غذایی (با آخرین اصلاحات سال 77)، تهران، انتشارات سیمیا، چاپ اول، بهار 1377
الشتقیطی، محمد بن محمد المختار، احکام الجراحه الطبیه و الآثار المترتب علیها، الطبه الثانیه، انتشارات مکتبه الصحابه
بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی حقوقی (با تطبیق بر قوانین)، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، زمستان 1388
بودوان، ژان لویی، مجموعه مقالات «حقوق جزای کانادا و تکنیک‌های نوین زیست پزشکی»، ترجمه محمود عباسی، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، بهار 1378
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ 17، 1386
خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد 2، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، چاپ سوم، 1428 قمری
دانش، تاج زمان، مجرم کیست و جرم شناسی چیست؟، تهران، انتشارات کیهان، چاپ دهم، 1384
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد 9، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، 1377
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد 11، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، 1377
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد 6، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، 1377
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد 12، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، 1377
زین‌الدین الجبلی العاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ترجمه اسدالله لطفی، تهران، انتشارات مجد، چاپ پنجم،1387
زین‌الدین الجبلی العاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1386
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1271
صدقیانی، ابراهیم، سازمان و مدیریت بیمارستان، جلد دوم، تهران، انتشارات جهان رایانه، چاپ دوم، 1387
عباسی، محمود، رضایت به درمان، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، بهار 1383
عباسی، محمود، مجموعه مقالات حقوق پزشکی «مسئولیت کیفری پزشکان»، جلد چهارم، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، بهار 87
عباسی، محمود، نقش رضایت در پژوهش‌های علوم پزشکی، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، بهار 1382
کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، پاییز 1382