می 17, 2021

دانشگاه شهید چمران، دانشگاه شهید چمران

شکل 1-3. نمایش مراحل اساسی اجرای تحلیل SEM (هومن، 1387) ………………………………….126
شکل1-4. مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش (مدل 1) ……………………………………………………………. 136
شکل 2-4. ضرایب مسیر استاندارد مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش ……………………………………. 139
شکل3-4. برونداد مدل اصلاح شده پژوهش (مدل 2) …………………………………………………………….. 144
شکل 4-4. نمودار مدل میانجی با سه مسیر (دو متغیر میانجی یا سلسله ای، تیلور و همکاران، 2008) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 159
شکل 5-4. مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مقتدر، نوجویی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………164
شکل 6-4. مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مستبد، نوجویی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………165
شکل 7-4. مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری سهل گیر، نوجویی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………………………………166
شکل 8-4. مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مقتدر، راهبرد مقابله مسئله مدار، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………….. 167
شکل 9-4. مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مستبد، راهبرد مقابله هیجان مدار، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………………168
شکل 10-4. مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مستبد، راهبرد مقابله اجتنابی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………….. 169
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
شکل 11-4. مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری سهل گیر، راهبرد مقابله هیجان مدار، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد …………………………………………………………………………………………….. 170
شکل 12-4. مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروی سهل گیر، راهبرد مقابله اجتنابی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………………172
نام خانوادگی دانشجو: عشرتی نام: طیبه
عنوان پایان نامه: بررسی روابط ساختاری برخی از عوامل خطرزا و محافظت کننده روانشناختی آمادگی اعتیاد در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر مشهد
استاد راهنما: دکتر ایران داودی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی گرایش: بالینی
محل تحصیل (دانشگاه): دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ فارغ التخصیلی: 10/ 12/ 1389 تعداد صفحه: 244
کلیدواژهها: شیوههای فرزندپروری، نوجویی، مشکلات رفتاری، راهبردهای مقابله، آمادگی اعتیاد
چکیده: