عباسی، محمود، «حدود مسئولیت پزشکی در جراحی‌های زیبایی»، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، www.elm.sbmu.ir
عرفانی، مائده، «مسئولیت پزشکان و جراحان زیبایی»، گروه مجلات همشهری، شماره 81
عزیزی، مریم، ماهرو زاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، «ملاحظات اخلاقی در جراحی زیبایی»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی www.sid.ir
فریدونی، مهران، حجازی، آریا، کونانی، سلمان، «حدود مسئولیت جزایی پزشک در عمل جراحی و درمان طبی بیمار»، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 16، شماره 2، تابستان 1389
کاظمی، محمود، «تحقیقی پیرامون سیر اندیشه ضمان طبیب در فقه اسلامی»، مجله حقوق، دوره چهلم، شماره 1، بهار 1389
کراچیان ثانی، فاطمه، سلطانی، عباسعلی، «نگاهی به جایگاه پزشکان در ایران باستان و قوانین حمورابی»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره چهارم، شماره 2، فروردین 90
کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جور ابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، «بررسی فقهی-حقوقی مبانی و محدوده‌ی تجویز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال ششم، شماره 21، تابستان 91
کوبرین، ساندرا، «آن روی سکه جراحی زیبایی مصنوعی»، مجله سیاحت غرب، شماره 62
کیان آرا، محمود، ربانی، رسول، ژیانپور، مهدی، «قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه پایگاه اجتماعی)»، فصلنامه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، سال دوازدهم، شماره 47، بهار 89
گروه دین و اندیشه پرداد، «جراحی زیبایی در اسلام چه حکمی دارد»، www.pardad.ir
محب، نعیمه، حسینی نسب، سید داوود، کلاهی، پریسا، «بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و افراد عادی»، مجله زن و مطالعات خانواده، سال اول، شماره سوم، بهار 1388
محمد پناه اردکان، عذرا، یعقوبی، حسن، یوسفی، رحیم، «صفات شخصیت و سبک‌های دفاعی در افراد داوطلب جراحی زیبایی»، مجله پوست و زیبایی، دوره 3، شماره 2،1391
نوغانی، محسن، خراسانی، محمد مظلوم، ورشوی، سمیه، «عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان»، مجله مطالعات اجتماعی- روان‌شناختی زنان، سال هشتم، شماره 4، زمستان 89
نصیری، مصطفی، بیاتی، مریم، «حقوق بیماران و مسئولیت مدنی پزشکی»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال پنجم، شماره هجدهم، پاییز 90
ج) مقالات لاتین
Word Health Organization(2008).Glassary. July.21.2008. www.who.int/health-systems. performany /doc/ glassary
National Collaborating Centres for Public Health, < Social Determinants of Health Fact Sheet>, July . 23.2008, www.nccph.ca
Jerome Peigne. Le maintien dum regime de responsabilite sans faute pour les utilisateurs de produits de sants defectueux. Revue de droit sanitaire et social. 2012 p.716

Abstract
Healthiness which is all human’s right and need has to be supported. One of the most important territory that is related to human’s healthiness is medical affairs.
The most important of this issue once more to show off know that each year the number of people who die due to mistakes caused by medical interventions are more than the death rate for motor vehicle accidents, and even cancer.