می 17, 2021

دانلود ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

ازسال1346تا1357پیکاندرمدلهایمختلفکار،لوکس،جوانان،استیشنووانتواتوبوسدرمدل‌هایاتوبوس302شهری،بیابانیوسوپرلوکسومینیبوسوآمبولانستولید می‏گردید. افزایشتولیدازسال1346شروعوسرانجامدرسال1356حدود98000دستگاهپیکانتولیدگردید.

lدرسال1352هدفوسیاستاصلیشرکتبرمبنایتولیدداخلیقطعاتوخودکفائیمطرحگردید،کهدراینراستاشرکت‌هایبلبرینگ،پیستونوایدمتبریزوشرکترضایمشهدوریخته‌گریتأسیسشد.

lدرسال1353باافزایشقیمتنفتودرآمدهایارزی،شرکتایرانناسیونالبهمنظورحفظبازارتصمیمبهتولیدپژوگرفتوسهامشرکتنیزدرهمینسالواردبورسگردیدوحدود45درصدازسهامشرکتبهعمومواگذارگردید.

lدراواخرسال1356واوایلسال1357باتوجهبهاینکهپیکانقدیمیشدهبود،تعویضآندردستورکارقرارگرفتوبرهمیناساسبهمنظورتولیدخودرویجدیدتریباپژوفرانسهمذاکراتیانجامگرفتکهدرنهایتمنجربهعقدقراردادتولیدپژو305شد. اماقبلازانجامکاروهمزمانباوقوعانقلاباسلامیتمامیصنایع،ملیودراختیاردولتقرارگرفت. باوقوعانقلاباسلامیبهموجببندالفقانونحفاظتوتوسعهصنایعایرانمصوب16-4-1358شورایانقلاباسلامی،شرکتایرانناسیونالبهاعتبارنوعصنعت،زیرمجموعهسازمانصنایعملیبامدیریتوزارتصنایعقرارگرفتوملیاعلامگردید. ایندورههمزمانباشروعجنگتحمیلیعراقعلیهایرانبودکهازمهمترینمسائلایندورهوجودمشکلاتدنبالشده می‏توانکاهشهزینهوحضوردرصحنهبازارداخلیوتوسعهصادراتبهکشورهایمختلفرانامبرد. همچنینتولیدانبوهخودروسمندبهعنوانخودروملیدرسال1381آغازگردید.

lدرسال1382پروژه‏هایپارسسال،سمندسالوپژو206صندوق‌دارآغازگردید.

lدرسال1383سازماندرراستایارتقایبهرهوریوامکانبهتربرنامهریزیوکنترلفعالیتهایخوداقدامبهاستفادهازنظامبرنامهریزییکپارچهمنابعازشرکتSAPنمود. دراینسالپروژه‏هایپژوپارسELXوسمندالایکسبهبهرهبرداریرسید.

lدرسال1384خروجپیکانازسبدتولیدمحصولاتشرکتایران‌خودروبهعنوانگامیدرجهتارتقایسطحتکنولوژیدرداخلسازمانوحرکتیبسویارتقایرضایتمشتریانانجامشدومحصولات206صندوق‌دار،رواباموتوربهینهOHVوسمندسریرتولیدگردید. دراینسالموتورملیپایهگازسوزطراحیشدوایران‌خودروبهبازارهایجهانیواردگردید.

lدرسال1385خطتولیدموتورملیباحضوررئیسجمهورراهاندازیشدوپروژه‏هایتولیدسمندآذربایجان،بلاروسوسوریهبهبهرهبرداریرسید. بهعلاوه،دراینسالمحصولتندر90نیزباهمکاریشرکترنوبهسبدمحصولاتشرکتافزودهشدوباعثگردیدانحصارهمکاری‌هایبینالمللیایران‌خودروازشرکتپژوخارجگردد. پروژهتولیدسمنددرونزوئلادراینسالنیزآغازگردید.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه