دانلود ارشد: متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

الکترونیکیتعریفوسیعتریازفعالیت‏هایتجاریاستکهبصورتالکترونیکیانجام می‏شوداماکسبوکارالکترونیکیسطحبالاتریازیکپارچگیفناوری‏هایارتباطیبافرآیندهایکسبوکاروکارهایمدیریتیاست.  مهمترینمسئلهموفقیتدرکسبوکارالکترونیکیدرکاینواقعیتاستکهمشتریانشماچگونهکار می‏کنندوچگونهکسبوکارخودرابهسمتمشتریهدایتکنید.

توربان(۲۰۰۲)نیزکسبوکارالکترونیکیرامعناییعامترازتجارتالکترونیکی می‏داندکهشاملخریدوفروشالکترونیکی،خدماتمشتریان،مشارکت‏هایتجاریومدیریتزنجیرهتأمین می‏باشد.

نمودار 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی

 

2-3 فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی

بطورکلیعقیدهبرایناستکههمگراییبینروندتوسعهاطلاعاتوروندتوسعهفناوریاطلاعاتمنجربهانقلابیتحتعنوانانقلابارتباطاتشد. ازطرفدیگرتحولاتدرآمدمحوروهزینهمحور(مزیترقابتی)درتئوریسازمانومدیریت،باعثایجادتضادارتباطات(ضعفارتباطاتناشیازنگرش‏هایهزینهمحورمزیترقابتیولزومتقویتارتباطاتبامشتریناشیازنگرش‏هایدرآمدمحورمزیترقابتی)دراینحوزهشد. دراینراستا،حلتضادمذکوربااستفادهازانقلابارتباطات،شیوهجدیدیرابرایروابطدرونسازمانیوبرونسازمانیشکلداد. اینشیوهجدیدارتباطات،تحتعنوانتجارتالکترونیکیوکسبوکارالکترونیکینامگرفت.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)