دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ویتامین، تیمار، حاوی، (شربت

از عدد یک تلقی می‌گردد. کلنی‌هایی که تعداد قاب‌های آن 3 و بیشتر از آن در انتهای زمستان می‌باشد را زمستان‌گذران و کلنی‌هایی که تعداد قاب‌های آن کمتر از 3 باشد به عنوان کلنی‌های ضعیف و ناتوان در زمستان‌گذرانی می‌نامیم.
3-13 تولید عسل
برای اندازه گیری میزان عسل هم در بهار پس از برداشت عسل از هر کلنی آن‌ها را در پلاستیک مخصوص قاب قرار داده و بر روی آن شماره مربوط به کلنی را یادداشت می‌کنیم و آن‌ها را توسط ترازوی دیجیتال وزن کرده و سپس آن را اکستراکتور کرده و قاب‌های اکستراکتور شده را مجددا توزین کرده و از تفاوت وزن آن‌ها میزان دقیق تولید عسل را اندازه گیری می‌کنیم.
در پایان اعداد به دست آمده با نرم افزارSAS به روش GLM آنالیز گردید و نتایج حاصل گزارش گردید.

فصل چهارم
نتایج
4-1 نتایج
اجرای آزمایش به صورت طرح کاملأ تصادفی بوده و داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل گردید و بر اساس روش چند منظوره دانکن، میانگین‌ها مورد مقایسه قرار گرفتند، نتایج بدست آمده به شرح زیر است.
4-2 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر میزان تخمگذاری ملکه در فصل پائیز
جدول 4-1 تیمارهای مختلف و اثر ویتامینC بر روی تخم‌گذاری ملکه زنبورعسل در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد .
جدول 4 – 1 اثر سطوح ویتامین C بر میزان تخمگذاری ملکه در فصل پائیز
میانگین کل 4 دوره
15آذر
30آبان
15آبان
30مهر
تیمار دوره
b5/6069 عدد
b42/7571
b28/7014
b85/5542
b57/4148
1
a5/6902 عدد
a 71/8235
a42/7671
a28/6307
a71/5395
2
b8/5881 عدد
c85/6492
c6300
b21/5464
a71/5395
3
b9/4982 عدد
c42/6171
d71/5785
c50/4314
c3660
4
12/603
59/148
36/110
98/103
64/125
SE
در هر ستون، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف آماری معنی‌دار در سطح پنج درصد هستند.
با توجه به جدول 1- 4 در دوره اول تفاوت معنی‌دار بین تیمارها مشاهده شد (05/0< p)و در دوره اول بیشترین مقدار تخمگذاری مربوط به تیمار 3 (شربت شکر حاوی ppm 1000 ویتامین C) و تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) به صورت مساوی می‌باشد و کمترین مقدار مربوط به تیمار 4 (شاهد) می‌باشد. در دوره دوم تفاوت معنی‌دار بین تیمارها مشاهده شد( 05/0 < p)، با این تفاوت که بیشترین مقدار تخمگذاری مربوط به تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) می‌باشد و کمترین مقدار مربوط به تیمار 4 (شاهد) می‌باشد.
در دوره سوم نیز نیز تفاوت معنی‌دار بین تیمارها مشاهده گردید( 05/0< p). در این دوره نیز بیشترین میزان تخمریزی مربوط به تیمار2(شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) و کمترین میزان مربوط به تیمار 4 (شاهد) می‌باشد.در دوره چهارم فصل پائیز نیز تفاوت معنی‌دار بین تیمارها وجود دارد( 05/0 < p)، در این دوره نیز به مانند دو دوره قبل بالاترین میانگین مربوط به تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) و کمترین میانگین مربوط به تیمار 4 (شاهد) می‌باشد.
با توجه به جدول شماره 4- 1 میانگین تخمگذاری در کل چهار دوره برای تیمارهای 2 و 1 و 3 و 4 به ترتیب 5/6902، 5/6069، 8/5881، 9/4982 عدد بود که از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری وجود نداشت، که در نهایت مقایسه میانگین کل تیمارها در جدول نشان داد که بیشترین میزان تخم‌گذاری ملکه مربوط به تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) و کمترین تخم‌گذاری مربوط به تیمار 4 (شاهد) بود .
تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C ) از نظر میزان تخم‌گذاری ملکه با تیمار 1 و 3 و 4 تفاوت معنی‌داری نداشت.

نمودار 4- 1 میانگین تخمگذاری ملکه در تیمارهای مختلف در فصل پائیز

4- 3 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر روی جمعیت زنبوران بالغ در فصل پائیز
جدول 4- 2 اثر ویتامین C بر روی جمعیت زنبورعسل را در دوره‌های مختلف را نشان می‌دهد.
جدول 4 – 2 اثر سطوح ویتامین C بر میزان جمعیت (قاب) در فصل پائیز
میانگین کل 4 دوره
15آذر
30آبان
15آبان
30مهر
تیمار دوره
b89/5
a50/7
b71/6
b57/5
ab78/3
1
a46/6
a 64/7
a42/7
a28/6
a50/4
2
b96/5
b42/6
b71/6
b21/6
a50/4
3
b36/5
b14/6
b28/6
b50/5
b50/3
4
67/0
22/0
22/0
21/0
24/0
SEM
در هر ستون، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف آماری معنی‌دار در سطح پنج درصد هستند.
بر اساس اطلاعات بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها بین سطوح مختلف ویتامین C از نظر اندازه جمعیت زنبوران بالغ کلنی‌ها اختلاف معنی‌دار وجود دارد ( 05/0 < p). بیشترین جمعیت مربوط به تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) و کمترین جمعیت مربوط به تیمار 4 (شاهد) بود. تیمار 4 (شاهد) از نظر میزان جمعیت با تیمار1 (شربت شکر حاوی ppm 1000 ویتامین C) دارای اختلاف معنی‌دار در تمام چهار دوره فصل پائیز است( 05/0 < p). همچنین اختلاف معنی‌داری بین تیمار1 (شربت شکر حاوی ppm 1000 ویتامین C) و تیمار3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) در فصل پائیز وجود دارد ( 05/0 < p).

نوشته ای دیگر :   پایان نامه با کلید واژگانبرون داده
نمودار 4- 2 میانگین جمعیت (قاب) در تیمارهای مختلف در فصل پائیز
4 – 4 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر وزن لاشه تازه زنبوران کارگر
جدول 4 – 3 تیمارهای مختلف و اثر ویتامینC بر روی وزن بدن (گرم) 50 نمونه زنبورعسل در دوره‌های مختلف در فصل پائیز را نشان می‌دهد .
جدول 4 – 3 اثر سطوح ویتامین C بر وزن لاشه تازه زنبوران کارگر در
تیمارهای مختلف در فصل پائیز
تیمار دوره 30مهر 15آبان 30آبان 15آذر میانگین کل 4 دوره
1 b19/5 a25/5 ab14/5 ab12/5 a18/5
2 a64/5 a51/5 b94/4 b 91/4 a26/5
3 ab35/5 a43/5 a37/5 a35/5 a37/5
4 ab48/5 a53/5 ab30/5 ab27/5 a39/5
SEM 13/0 10/0 22/0 13/0 09/0
در هر ستون، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف آماری معنی‌دار در سطح پنج درصد هستند.

مقایسه میانگین تیمارها در دوره اول فصل پائیز نشان داد (جدول 4 – 3) که تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) از لحاظ وزن بدن با تیمارهای دیگرتفاوت معنی‌دار در سطح 5 درصد دارند . مقایسه میانگین تیمارها در دوره دوم تفاوت معنی‌داری بین تیمارها از لحاظ وزن بدن نداشت. در دوره سوم و چهارم مقایسه میانگین نشان داد که بین تیمار 3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) از لحاظ وزن بدن با تیمارهای دیگر تفاوت معنی‌دار وجود دارد، به طوری که تیمار 3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) بالاترین وزن و تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) کمترین وزن را داراست ( 05/0 < p). میانگینی که از وزن کل دوره‌ها در فصل پائیز گرفته شد و پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها تفاوت معنی‌دار بین داده‌ها وجود نداشت.
وزن لاشه به ترتیب از بیشترین به کمترین مقدار، تیمار4 (شاهد) 39/5 گرم، تیمار3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) 37/5 گرم، تیمار2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) 26/5 گرم، تیمار1 (شربت شکر حاوی ppm 1000 ویتامین C) 18/5 گرم بود.

نمودار 4- 4 میانگین وزن لاشه تازه کل چهار دوره
4- 5 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر وزن لاشه خشک زنبوران کارگر
جدول 4 – 4 تیمارهای مختلف و اثر ویتامین C بر روی لاشه خشک (گرم) زنبورعسل در دوره‌های مختلف در فصل پائیز را نشان می‌دهد .

جدول 4 – 4 اثر سطوح ویتامین C بر وزن لاشه خشک زنبوران کارگر در تیمارهای مختلف در فصل پائیز
تیمار دوره 30مهر 15آبان 30آبان 15آذر میانگین کل 4 دوره
1 a34/1 a32/1 a31/1 a32/1 a32/1
2 a53/1 a36/1 a26/1 b 26/1 a35/1
3 a37/1 a38/1 a28/1 a28/1 a33/1
4 a 31/1 a37/1 a32/1 a30/1 a32/1
SEM 08/0 03/0 02/0 02/0 03/0
در هر ستون، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف آماری معنی‌دار در سطح پنج درصد هستند.

مقایسه میانگین تیمارها در چهار دوره فصل پائیز نشان داد (جدول 4 – 4) که بین تیمارها از لحاظ وزن لاشه خشک با تیمارهای دیگرتفاوت معنی‌دار مشاهده نگردید. وزن لاشه به ترتیب از بیشترین به کمترین مقدار، تیمار2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) 35/1 گرم، تیمار3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) 33/1 گرم، تیمار4 (شاهد) 32/1گرم، تیمار1 (شربت شکر حاوی ppm 1000 ویتامین C) 32/1 گرم بود.

نمودار 4 – 5 میانگین وزن لاشه خشک کل چهار دوره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *