دانلود پایان نامه مدیریت درباره : سطح معنی داری

ماکیاولیسم به‌ صورت معنادار کمتر از حد متوسط بوده‌ است و متغیر رفاه فردی در حد متوسط می باشد.
4-4-1- آزمون میانگین یک جامعه، T یک نمونه ای
آزمون میانگین یک جامعه، بر مبنای توزیع T یک آزمون پارامتری می باشد که درآن به این موضوع پرداخته می شود که میانگین یک جامعه، به چه میزان از یک مقدار ثابت بیشتر و یا کمتر است. از این آزمون، از آنجایی که با یک متغیر سروکار داریم، برای آزمون فرضیه های توصیفی استفاده می شود. از این آزمون می توان، بسته به موضوع پژوهش، برای تحلیل وجود یا عدم وجود یک متغیر نیز استفاده نمود. این آزمون چنانچه سطح معنی داری کمتر از مقدار خطا باشد، چنین استنباط می شود که میانگین جامعه ی مورد نظر، مقدار آزمون شده نیست. حال برای دریافتن این موضوع که میانگین جامعه بالاتر از مقدار آزمون شده و یا پایین تر از آن است، می باید به حد بالا و حد پایین موجود در خروجی نرم افزار مراجعه نمود. در آزمون T یک نمونه ای، چنانچه حد بالا و حد پایین هر دو مثبت باشند، بدین معنی است که میانگین جامعه در مورد آن متغیر بیشتر از مقدار مورد آزمون می باشد. همچنین اگر اولی مثبت و دومی منفی باشد، میانگین متغیر موردنظر در جامعه کمتر از مقدار آزمون است و این متغیرها در جامعه ی مورد بررسی در سطح پایینی قرار دارند.
جدول 4-3 آزمون t یک نمونه برای متغیرهای پژوهش
متغیر
مقایسه میانگین مشاهده شده با مقدار ثابت 3
میانگین
آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاوت میانگین
ویژگی ماکیاولی‌گری
2.4708
20.490-
89
000.
52915.-
رفاه فردی
3.0635
1.131
89
261.
6349.
جدول 4-4 آمارتوصیفی متغیرهای قضاوت
قضاوت عمومی
قضاوت تخصصی
قضاوت حرفه ای
تعداد
90
90
90
میانگین
2.9944
2250.
2.0692
میانه
3.0000
2500.
2.0813
انحراف استاندارد
1.15995
79150.
78270.
واریانس
1.345
626.
613.
چولگی
975.-
091.-
451.-
کشیدگی
974.
809.
594.
مینیمم
1.00-
1.50-
58.-
ماکزیمم
5.00
1.75
3.75
جدول فوق نشان دهنده آمار توصیفی مربوط به قضاوت عمومی، قضاوت تخصصی و قضاوت حرفه ای می باشد. بر اساس اعداد موجود در این جدول بیشترین مقادیر میانگین و میانه و انحراف استاندارد متعلق به قضاوت عمومی است.
4-5- آمار استنباطی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-5-1- آزمونها و تحلیل های مرتبط با فرضیات پژوهش

 
 
4-5-1-1- مدل رگرسیونی برای قضاوت تخصصی
نتایج مدل رگرسیون چندگانه برای متغیر قضاوت تخصصی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل ویژگی ماکیاولی گری و رفاه فردی:
جدول 4-5 خلاصه مدل
مدل
R
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
اماره دوربین واتسون
ANOVA
F
Sig.
1
264.
070.
048.
1.916
3.250
044.
متغیر وابسته: قضاوت تخصصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *