همبستگی نیز منفی است. همچنین اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد، ضریب همبستگی نیز صفر می شود. ضریب همبستگی از ریشه دوم ضریب تعیین بدست می آید.
3-11-2-2-ضریب تعیین:
ضریب تعیین شاخصی است که نسبت تغییرات بیان شده توسط متغیرهای مستقل به کل تغییرات متغیروابسته را نشان می دهد. به عبارت دیگر ضریب تعیین بیان می کند که متغیرهای مستقل تا چه حد قادر هستند تغییرات متغیر وابسته را بیان نمایند. مقدار اختصاص یافته به ضریب تعیین بین صفر و یک می باشد و بدین صورت تحلیل می گردد: چنانچه ضریب همبستگی صفر باشد هیچ مقدار از تغییرات متغیر وابسته را نمی توان به تغییرات در متغیر مستقل نسبت داد. اگر ضریب تعیین یک باشد کل تغییرات متغیر وابسته را می توان به تغییرات در متغیر مستقل نسبت داد. و نهایتا اینکه اگر ضریب تعیین بین صفر و یک باشد مقداری از تغییرات متغیر وابسته قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل است
3-12- نرمال بودن اجزای خطا
این فرض مبین این است که متوسط مقادیر خطا برابر صفر است. بر اساس این فرض اندازه میانگین باقیماندهها بر حسب Xi مفروض، صفر است. هر مجموعهY مربوط به یک X مفروض، در اطراف مقدار متوسط آن توزیع شده اند که بعضی از مقادیر Y، بالای میانگین و برخی دیگر پایین آن قرار دارند. فواصل بالا و پایین مقادیر میانگینها، همان Ui ها هستند که میانگین آنها صفر است. با توجه به قضیه حد مرکزی انتظار میرود که خطاهای مدل دارای توزیع نرمال باشد.طبق قضیه حد مرکزی، اگر اندازه نمونه به قدر کافی بزرگ باشد(حداقل 30 مورد)، انتظار میرود که تخمین زننده دارای توزیع نرمال(البته به صورت تقریبی) در نمونه ها باشد. در این پژوهش به دلیل بالا بودن اندازه نمونه و تعداد داده ها نیازی به بررسی این فرض نمی باشد.
3-13- آزمون خود همبستگی
خود همبستگی زمانی رخ میدهد که خطاها با هم رابطه داشته باشند. به بیان دیگر جزء اخلال مربوط به یک مشاهده تحت تأثیر جزء اخلال یک مشاهده دیگر قرار دارد. اغلب در داده های مقطعی انتظار میرود که متغیر مستقل یک مشاهده فقط بر متغیر وابسته همان مشاهده تأثیر گذارد و با مشاهدات دیگر ارتباطی نداشته باشد .
برای تشخیص خود همبستگی از آماره دوربین– واتسون استفاده میشود که طبق فرمول زیر محاسبه میگردد.
=2(1-p)
جمله خطا در زمان t، : جمله خطا در زمان t-1 است.
چنانچه این آماره با توجه به سطح اطمینان 95% ، نزدیک به عدد2 باشد، خود همبستگی وجود ندارد .
3-14- رگرسیون خطی چندگانه
آمار استنباطی مجموعهای از تکنیکهای آماری است که به کمک آن می‌توان روند گذشته را به آینده تعمیم داد. اساس تکنیکهای تعمیم روند گذشته به آینده فنون تحلیل رگرسیون میباشد. براساس این دسته از فنون آماری، میتوان با بررسی ارتباط بین حداقل دو متغیر مانند x و y بر اساس داده های گذشته، به گونهای بین x و y ارتباط برقرار کرد که رابطه آن‌ها به صورت یک معادله ریاضی تعریف شود. اگر دو یا چند متغیر تأثیری عمده روی متغیری وابسته داشته باشند، از رگرسیون خطی چندگانه استفاده میشود. در رگرسیون خطی چند متغیره معادله زیر معرف جامعه است که فضایی سه بعدی دارد:
که در این معادله y متغیر وابسته، x متغیر مستقل به ترتیب مقادیر ثابت شیب خط رگرسیون و اثر سایر عوامل بر معادله می‌باشند.
3-15- آزمون های مناسب مدل و بررسی رابطه متغیر ها
فرضیه تحقیق و مدلهای استفاده شده، به واسطه نتایج حاصل از اقتصاد سنجی و رگرسیون چند متغیره از 5 جنبه مورد بررسی قرار گرفتهاند و با تجزیه و تحلیل آن‌ها، نسبت به تأثیر یا رد فرضیه اقدام شده است.
3-15-1- آزمون معنیدار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها
جهت بررسی معنیدار بودن مدلهای رگرسیون استفاده شده در تحقیق، آزمون تمامی ضرایب آن‌ها که دلالت بر معنیدار بودن روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است از آماره F استفاده شده است. با مقایسه آماره F که طبق فرمول زیر بدست میآید و F جدول که با درجات آزادی K-1 و n-K در سطح خطای 5% محاسبه شده، مدل فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است.

از آنجائیکه در این تحقیق برای آزمون آماری، فرضیه به عنوان فرض جایگزین () در نظر گرفته شده است، زمانی فرضیه تأیید میشود که F محاسبه شده از F جدول بزرگتر باشد.
3-15-2- آزمون معنی‌دار بودن متغیر مستقل
برای بررسی معنیدار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. برای محاسبه این آماره از فرمول زیر استفاده می شود.

: ضریب تخمینی، : انحراف معیار ضریب تخمینی،
: مجذور اختلاف بین مشاهدات واقعی و برآوردی، n: مقدار مشاهدات، k: تعداد پارامترها.
آماره t بدست آمده با t جدول که با درجه آزادی n-K در سطح اطمینان90%، 95% و 99% محاسبه شده مقایسه میشود، چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنیدار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته است.
3-15-3- آزمون F
این آزمون تعمیم یافته آزمون t   است و برای ارزیابی یکسان بودن یا یکسان نبودن دو جامعه و یا چند جامعه به کار برده می‌شود. در این آزمون واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می‌شود. به همین دلیل به آن آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) نیز می‌گویند.
وقتی بخواهیم بجای دو جامعه، همقوارگی چند جامعه را تواما با هم مقایسه نماییم از این آزمون استفاده می‌شود، چون مقایسه میانگین های چند جامعه با آزمون T بسیار مشکل است.
 
                        
 
 
 
 
 
>مقایسه میانگین ها و همقوارگی چند جامعه بوسیله این آزمون ( Fیا ANOVA) راحت تر از آزمون t  امکانپذیر است. (مومنی، 1386).
3-15-4- آزمون t
این آزمون برای ارزیابی میزان همقوارگی یا یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه ای با میانگین جامعه در حالتی به کار می رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد.
چون توزیع t در مورد نمونه های کوچک   بااستفاده ازدرجات آزادی تعدیل می‌شود، می‌توان ازاین آزمون برای نمونه های بسیار کوچک استفاده نمود. همچنین این آزمون مواقعی که خطای استانداردجامعه  نامعلوم وخطای استاندارد نمونه (s)معلوم باشد، کاربرد دارد.(مومنی، آذر 1383).
   که در آن   خطای استاندارد توزیع نمونه ای 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 و = میانگین برآورد شده نمونه ای ،   میانگین جامعه ، تعداد نمونه
برای به کاربردن این آزمون، متغیر مورد مطالعه باید در مقیاس فاصله ای باشد، شکل توزیع آن نرمال و   باشد. آزمونt در حالتهای زیر کاربرد دارد:
–  مقایسه یک عدد فرضی با میانگین جامعه نمونه
–  مقایسه میانگین دو جامعه
–  مقایسه یک نسبت فرضی با یک نسبتی که از نمونه بدست آمده
–  مقایسه دو نسبت از دو جامعه
3-15-5- آزمون دوربین – واتسن
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال باقی مانده ها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون ) از یکدیگر است . در صورتی که فرضیه استقلال باقی مانده ها رد شود و باقی مانده ها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون ندارد. به منظور بررسی استقلال باقی مانده ها از یکدیگر از آزمون دوربین – واتسن استفاده می شود که آماره آن به کمک رابطه زیر محاسبه می گردد در این رابطه میزان باقی مانده ها در دوره زمانی t و میزان باقی مانده ها در دوره زمانی قبل t است .

اگر همبستگی بین باقی مانده ها را با ρ نشان دهیم در این صورت آماره دوربین –واتسن به صورت زیرمحاسبه می شود:

مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 تا 4+ قرار دارد زیرا :
اگر ρ =0 آن گاه DW = 2 خواهد بود که نشان می دهد باقی مانده ها از یکدیگر مستقل هستند.
اگر ρ = 1 آن گاه DW =0 خواهد بود که نشان می دهد باقی مانده ها دارای خود همبستگی مثبت هستند.
اگر ρ = -1 آن گاه DW =4 خواهد بود که نشان می دهد باقی مانده ها دارای خود همبستگی منفی هستند.
چنانچه این آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد فرض صفر آزمون (عدم همبستگی بین باقی مانده ها) پذیرفته می شود و در غیر این صورت فرض صفر رد می شود (همبستگی بین باقی مانده ها). (مومنی،1386).
3-15-6- آزمون کلوموگروف اسمیرنوف
با بهره گرفتن از آزمون کلوموگروف اسمرینوف نرمال بودن متغیرهای تحقیق مورد بررسی و از این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای این آزمون این است که هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می گیرد و در مواردی که تعداد مشاهدات کوچک است به دلیل دقیق بودن اعمال شدنی است و از سادگی و سهولت برخوردار است. عدم نرمال بودن متغیرهای تحقیق می‌تواند سبب عدم برقراری شرط نرمال بودن باقیمانده‌ها در رگرسیون هدف شود..اگر مقدار احتمال مربوط به این آزمون بزرگتر از 05/0 باشد با اطمینان 95% می توانیم نرمال بودن باقیمانده ها را مورد تایید قرار دهیم. (مومنی، آذر1383).
3-15-7- آماره وونگ
یکی از مناسب ترین و پرتوان ترین آزمون های آماری در مقایسه دو مدل رگرسیونی رقیب جهت تعمیم نتایج اختلاف میزان قدرت تبیین و بار اطلاعاتی همراه جهت تعمیم مدل برازش داده شده به جامعه آماری استفاده از آماره وونگ است. یک آزمون آماری برای تعیین این که کدام یک از دو مدل، متغیر وابسته را بهتر توضیح می‌دهد، ارائه نمود. تفاوت آزمون وونگ و سایر آزمون‌های آماری در این است که در آزمون وونگ، توزیع آماره نسبت احتمال با این فرض بدست می‌آید که هیچ کدام از مدل‌ها حقیقی نیستند. به عبارت دیگر آماره وونگ بر اساس توزیع آماره نسبت احتمال و بدون در نظر‌گرفتن فرضیه صفر آماری مبنی بر حقیقی‌بودن هر یک از دو مدل، محاسبه می‌شود. این آماره اگر چه برای هر دو مدل، قدرت توضیح‌دهندگی در نظر می‌گیرد، اما از طرف دیگر نشان می‌دهد که کدام یک از این دو مدل به فرآیند واقعی ایجاد داده‌ها نزدیک‌تر است. در بسیاری پژوهش‌ها از این آزمون به منظور سنجش معناداری یک مدل رگرسیون در مقابل مدل دیگر از طریق مقایسه دو ضریب تعیین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آماره دارای توزیع مجانبی نرمال بوده وکمتر بودن آن نشان‌دهنده بهتر‌بودن برازش مدل می‌باشد.بعد از برازش دو مدل داریم:

که در آن و و و به ترتیب میانگین مربعات باقی مانده‌ها در مدل و باقی مانده‌های مربوط به دو مدل می‌باشند. با توجه صفر‌بودن میانگین باقی‌مانده‌ها با تقسیم بر انحراف معیار باقی‌مانده‌های استاندارد ایجاد می‌گردد . از طرفی همان‌طور که واضح است تفاوت توان دوم مقادیر استاندارد شده باقی‌مانده‌ها باعث بزرگ شدن مقادیر K می‌شود که نشان‌دهنده تفاوت در قدرت تبیین و بار اطلاعاتی دو مدل می‌باشد. اما آیا می‌توان پذیرفت که مقادیر K مخالف صفر هستند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان یکی از مراحل اصلی روش تحقیق علمی شناخته می شود. پس از تدوین مبانی نظری و روش تحقیق، لازم است که فرضیه های تحقیق آزمون شود. از طرفی، آزمون تجربی فرضیه ها متکی بر اطلاعات و داده هایی است که به روش علمی جمع آوری شده اند. برای یافتن پاسخ علمی این فرضیه ها، باید اطلاعات و داده های خام جمع آوری شده را با بهره گرفتن از یک مدل مناسب مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار داد. تبیین داده های خام بدون تحلیل آنها امری دشوار یا ناممکن است. نخست باید داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تفسیر قرار داد. بنابراین مقصود اصلی از تحلیل عبارت است از تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیر پذ
یر به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف، بررسی و آزمون کرد. تجزیه و تحلیل یعنی دسته بندی، مرتب کردن و خلاصه کردن اطلاعات که باید قبل از اجرای پژوهش برنامه ریزی شده باشد و الگو یا مدل های تجزیه و تحلیل نیز تهیه و طرح ریزی گردند. در این فصل داده های گردآوری شده تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شده تا شواهدی برای قبول یا رد فرضیه های تحقیق فراهم شود. فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره آزمون می شوند و برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار آماری spss21 استفاده می گردد. همچنین لازم به ذکر است که داده های جمع آوری شده بر مبنای روش تحقیق، تجزیه و تحلیل می شوند.
4-2-آزمون نرمال بودن متغیرها
جدول 4-1 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف

 
 
ماکیاولی گری
رفاه فردی
قضاوت تخصصی
قضاوت عمومی
قضاوت حرفه ای
تعداد
90
90
90
90
90
آماره Z
763.
994.
900.
862.
765.
سطح معناداریsig
625.
276.
392.
447.
601.
با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای همه متغیر ها با توجه به سطح معناداری که بزرگتر از 0.05 می باشد پس در سطح اطمینان 95% فرض نرمال بودن آنها رد نشده است، بنابراین همه متغیر ها نرمال می باشند.
4-3-آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت،وضعیت تاهل، سمت شغلی و تحصیلات پرداخته می‌شود. همچنین جداول و نمودار های مربوطه در پیوست ارائه شده است.
جدول 4-2 مشخصات جمعیت دموگرافیک
متغیر
گروه
فراوانی

درصد
جنسیت
مرد
64
1/71
زن
26
9/28
وضعیت تاهل
متاهل
68
6/75
مجرد
22
4/24
تحصیلات
کاردانی
12
3/13
کارشناسی
60
7/66
کارشناسی ارشد
13
4/14
دکتری
5
6/5
سمت شغلی
سرپرست
7
8/7
حسابرس ارشد
10
1/11
حسابرس
54
60
کمک حسابرس
19
1/21
با توجه به جدول فوق از 90 نفر افراد نمونه که جواب داده اند 64 نفر مرد،26 نفر زن بوده که نشان میدهد 71 درصد مرد و 29 درصد زن بوده و 76 درصد متاهل می باشند. از نظر سمت شغلی 9 درصد سرپرست ، 11 درصد حسابرس ارشد ، 60 درصد حسابرس و 21 درصد کمک حسابرس هستند. همچنین 67 درصد دارای مدرک کارشناسی،14 درصد مدرک کارشناسی ارشد، 13 درصد کاردانی و 6 درصد مدرک دکتری را شامل می شود.
4-4- مقایسه متغیر های پژوهش با حد وسط مقیاس اندازه گیری
آزمون t یک نمونه برای مقایسه میانگین مشاهده شده متغیرهای پژوهش با میانگین نظری مقیاس اندازه‌گیری نشان داده است که با توجه به سطح معناداری کوچکتر از 0.05 ، میانگین متغیر ویژگی ماکیاولی‌گری به ‌صورت معنادار متفاوت از میانگین نظری است و با توجه به میانگین متغیر ویژگی ماکیاولی‌گری که کمتر از 3 می باشد بنابراین میانگین متغیر ویژگی