دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

از طرفی، نتایج آزمون حاکی از آن می باشد که سرمایه گذاران ، نسبت به تغییرات سود هر سهم حساس هستند و هنگامی که تغییرات سود هر سهم ، مثبت می باشد ، آنها افزایش سود تقسیمی دارند اما وقتی شرکت ، کاهش سود تقسیمی را اعمال مینماید، با نوعی سردرگمی اطلاعاتی مواجهمی شوند و عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد .

در تحقیقی دیگر نیز ( پورجعفریان 1390 ) تأثیر سیاست های تقسیم سود شرکت در تعیین ارزش بازار سهام شرکت، مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته می باشد. در این پژوهش، سود، به عنوان یک منبع مهم تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و منبعی برای انعکاس وضعیت شرکت، مورد توجه بوده که مدیریت می تواند با اتخاذ یک سیاست مناسب در مورد آن، هزینه سرمایه شرکت را در حد مطلوب حفظ کند . اما به این( پورحیدری و خاکساری 1387 ) نیز به مطالعه عوامل تعیین کننده خط مشی تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. هدف این پژوهش، مطالعه عوامل تعیین کننده خط مشی تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا پایان 1384است . این مطالعه با در نظر داشتن مبانی نظری ، چهار عامل تعیین کننده خط مشی تقسیم سود را مورد مطالعه و آزمون قرار داده می باشد که شامل وضعیت نقدینگی، ثبات سودآوری شرکت، درجه اهرم مالی وجود فرصت های سرمایه گذاری سودآور می باشد.

نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مهم ترین عامل تعیین کننده خط مشی تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، وضعیت نقدینگی شرکت می باشد. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که ثبات سودآوری شرکت و درجه اهرم مالی در تعیین خط مشی تقسیم سود نقشی ندارد. این مطالعه همچنین نشان داد که بین وجود فرصت های سرمایه گذاری سودآور و درصد توزیع سود، ارتباط مثبت و معنادار هست که با مبانی نظری و یافته های پژوهشگران دیگر مغایر بود .

( شورورزی ، برومند و صادقی پناه،1389 ) به مطالعه ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود پرداخته اند. در این پژوهش، ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پرسش اساسی در پژوهش فوق ، این می باشد که فرصت های سرمایه گذاری بر روی سیاست های تقسیم سود تأثیر دارد یا خیر ؟  برای آزمون فرضیه از روش های ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون خطی برای 71 شرکت نمونه  درطی یک دوره شش ساله ( 1382 تا 1387 ) بهره گیری شده می باشد. علاوه بر آن، فرضیه مذکور در بین صنایع مختلف نیز مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که در حالت کلی بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود ، ارتباط مستقیمی هست و همچنین مطالعه صنایع مؤید این نکته بوده می باشد که در صنایع خودرو و ساخت قطعات ، سیمان و کاشی ، بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود، ارتباط مستقیمی هست.

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه