دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

2-14) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود[1]

2-14-1) سیاست تقسیم سود

سودسهامنقدیوبازدهنقدیسهام،بواسطهعینیتوملموسبودن،ازجایگاهویژه‌اینزد پاره‌ایازذینفعانشرکت برخوردارند. درواقعاستفادهکنندگانبالفعلوبالقوهاطلاعات مالیمشتاق‌اندتاازتوانایجادنقدینگیوبعضاًتوزیع آندرمیانسهامدارانشرکت آگاهییابند؛زیراایناطلاعاتنهتنهاتصویرروشنیازوضعیتحالشرکتارائه می‌دهند،بلکهامکانبرآوردوارزیابیوضعیتآیندهآنرانیزفراهممی‌سازندکهبدون تردیددرفرآیندتصمیمگیری آنانحائزاهمیتاست.تقسیم سود، خط مشی می باشد که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان سود انباشته و پاداش هیأت مدیره، زمان پرداخت، نحوه تأمین مالی و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می‌گردد (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385). در واقع سود سالانه به دو بخش تقسیم می‌گردد بخشی از آن بعنوان سود به صاحبان سهام داده می‌گردد و بخشی از آن به حساب سود انباشته و یا اندوخته ذخیره می گردد . هر کدام از این بخش‌ها اثرات متفاوتی بر وضعیت مالی شرکت دارد بنابراین هیأت مدیره می‌تواند سیاست مربوط به تقسیم سود را بعنوان یک راهنما و نیز یک ابزار مورد بهره گیری  قراردهد.

واحدهای انتفاعی می‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام برسانند یا وجوه آن را برای مقاصد دیگری نظیر باز پرداخت بدهی ها یا تامین مالی سرمایه گذاری های جدید مورد بهره گیری قرار دهند. افزایش سود سهام، موجب پرداخت بیشتر وجوه نقد واحد انتفاعی به سهامداران می گردد. چنانچه مدیریت قصد نداشته باشد از طریق مصرف دارایی ها یا افزایش بدهی ها،سود سهام را تحصیل نماید. بنابراین، تغییر مطلق سیاست توزیع سود سهام (بدون تغییر سیاستهای سرمایه گذاری و ساختار واحد انتفاعی) موجب تغییر همزمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جدید خواهدبنابراینافزایش سود سهامنقدیحاملپیامیبرایبازاراستمبنیبراینکهانتظارمی‌رودعملکرد شرکت بهبودیابد(جهانخانی و قربانی،1385).

اهمیتاینمسئلهنزدمدیرانشرکتهانیز،همبهجهتاستفادهازاطلاعاتحاصلهدر فرآیندادارهشرکتوهم بواسطهارزیابیبازارازعملکردآنانجدیاست؛ازهمینرو بخشیازتوانوتوجهمدیرانشرکت‌هامعطوفبه مقوله‌ایاستکهازآنباعنوان «سیاستتقسیمسود» یادمیشود. امامهم‌ترازسیاستتقسیمسود،ریشهیابیدلایل اتخاذیکسیاستتقسیمسود مشخصازسویشرکت‌هااست.اینموضوعمی‌تواندراهگشایتصمیم‌گیری‌هایمهم اقتصادیبرایگروههایمختلفذینفع،بویژهسرمایهگذارانباشد. زیرادلایلوعوامل تعیینکنندهبدستآمدهاز

[1]Dividend Policy

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری