دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

– سومین عامل عبارتست از سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از فروش داراییهای ثابت، اوراق بهادارو سایر سرمایه گذاریها که در صورت سود و زیان لحاظ می گردد وموجب تغییر سود خالص می گردد اما در بخش فعالیتهای عملیاتی صورت جریانهای نقدی تاثیری نمی گذارد.

لذا یکی از روشهای مورد بهره گیری به مقصود تعیین کیفیت سوداز طریق مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و اجزای نقدی سود می باشد. تمام مفاهیم ارائه شده در این بخشبراساس این دیدگاه می باشد که اقلام تعهدی، کیفیت سودرا کاهش می دهند.

در ارتباط بااین روش اندازه گیری کیفیت سود، احمد وهمکاران معتقدندکه در تحقیقات فعلی یک خلاء احساس می گردد چراکه هیچ محققی توجیه روشنی دراین مورد که چرااقلام تعهدی بیشترنشانگر مدیریت سود بیشتر و کیفیت سود پایین تر می باشد، ارائه نکردهاست. به عبارت دیگر اعتبار سازه مورد بهره گیری برای اندازه گیری کیفیت سود مورد تردید می باشد. برای روشنتر شدن این مطلب به این مورد توجه نماییدکه روشهای اندازه گیری کیفیت سود که بر روی اقلام تعهدی متمرکز می گردند با روشهایی که کیفیت سودرا براساس مفهوم ثبات، اندازه گیری می نمایند، منطبق نیستند.

2-13-2-1)نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود

بعضی ازپژوهشگران کیفیت سودرا براساس نزدیک بودن به نقد[1] تعریف نموده اند. در ساده ترین حالت، این ارتباط به صورت نسبت” وجه نقد حاصل از عملیات[2] به سود عملیاتی اظهار می گردد(برای مثال در تحقیقات هریس و همکاران[3]) .

نوشته ای دیگر :
پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

“وجه نقد نسبت به سود عملیاتی کمتر قابل دستکاری می باشد و لذا می توان آنرا به عنوان  شاخصی برای سنجش کیفیت سود، بهره گیری نمود، لذا نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی می تواند به عنوان شاخص کیفیت سود مورد بهره گیری قرارگیرد “. (پنمن، 2001)

وجه نقدحاصل از فعالیتهای عملیاتی نسبت به سود خالص، کمتر دستخوش تحریف می گردد. این ازآن جهت می باشد که سیستم تعهدی که منتج به سود می گردد، متشکل از اقلام تعهدی، اقلام انتقالی به دوره های آتی، تخصیصها وارزیابیها می باشد که درتمام آنها ذهنیت به میزان قابل ملاحظه ای تاثیر می گذارد.

جونز اقلام تعهدی را به دوجزء عادی (غیر اختیاری[4]) وغیرعادی (اختیاری) تفکیک نمود. در حالیکه اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات، سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی

[1]. Closeness to Cash

[2]. cash flows from Operation

[3]. Harris, et al

[4] . Nondiscretionary(Normal)Accruals

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری