دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

2-10-2) فزونی منافع برهزینه:

اطلاعات حسابداری مانندکالاهای اقتصادی دارای ارزش می باشد، بعضی براین باورند که اطلاعات، یک کالای مجانی استکه بایدبطور رایگان دراختیار بهره گیری کنندگان قرار گیرد، درصورتی که بطور آشکارا چنین برخوردی مناسب نمیباشد.بین هزینه تهیه اطلاعات وارائه و مزایایحاصل ازآن غالبا همبستگی وجوددارد،مخارج تهیه گزارشهای اطلاعات حسابداری نباید برمنافعحاصل از بکارگیری آن فزونی داشته باشد وتهیه اطلاعات همواره بایستی ویژگی مقرون به صرفه بودن آنرا داراباشد.

2-10-3) اهمیت[1]:

مفهوم اهمیت، نسبی می باشد. آستانه (حد و مرز) شناخت اهمیت اطلاعات بستگی به قضاوت حرفه ای حسابداری دارد.اطلاعاتی با اهمیت تلقی میشودکه در تصمیم گیری اقتصادی بهره گیری کنندگان صورتهای مالی اثر گذار باشد، اطلاعاتی که حائز اهمیت نباشد نمی تواند معیاری برای تصمیم گیری قرار گیرد و ازدیدگاه هیأت استانداردهای حسابداری مالیبعنوان یک خصوصیت کیفی اطلاعات می باشد و بعنوان یکی از اصول و میثاقهای تعدیل کننده به شمار می آید، اما از دیدگاه استاندارد ایران،اهمیت به جای اینکه یک خصوصیت کیفی اصلی لازم برای اطلاعات  حسابداری باشد،یک نقطه انقطاع می باشد.

رهنمودهای لازم برای تعیین اهمیت بطور مثال در گزارشگری مالی برمبنای قسمتهای مختلف طبق بیانیه شماره(25) استانداردایران و بیانیه شماره (131) هیأت استاندارهای حسابداری مالیبیان شده و حدومرز(آستانه) آن ده درصد تعیین گردیده و چنانچه درآمد، سود وزیانعملیاتی و دارایی هریک از بخشها دست کم ده درصد جمع درآمدها، سودو زیان وجمع دارایی تمام قسمتها اعم از برون سازمانی و درون سازمانی باشد، بااهمیت تلقی شده و کمتراز آن قابل گزارشگری نمی باشد، و…

2-10-4) موازنه بین خصوصیات کیفی :

بکارگیری توازن بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری امری ضروری می باشد، بعضی از اطلاعات قابلیت اتکا بیشتری نسبت بهمربوط بودن را دارا میباشد و بعضی تضادها بین دو ویژگی بیطرفی و محافظه کاری وجوددارد. جانب احتیاط حکم میکند که جهت دستیابیبه پاسخگویی مناسب به اهداف صورتهای مالی باتوجه به اهمیت نسبی، توازنبین دو ویژگی کیفی برقرارباشد. اهمیت نسبی همواره براقلام صورتهای مالی تاثیرمهمی دارد. حالت مطلوب این می باشد که میزان تعبیر وتلقی کردن آن چیز که که از اهمیت نسبی برخوردار می باشد بایستی براساس قضاوت حرفه ای متکی باشد.

میکیل وهمکاران کیفیت سودرا براساس میزان توانایی سودهای گذشته در پیش بینی جریانهای نقدی آتی تعریف نموده اند. ریچاردسونو همکاران (2001)کیفیت سودرا براساس میزان پایداری سودهای فعلی در دوره های آتی تعریف نموده اند.

روسین وهمکاران نیز اظهارمی دارند، سودی که با ثبات تر باشد، باکیفیت تراست. بودی وهمکاران کیفیت سودرا به این شکل تعریف می نمایند:آن اندازه ای که انتظارداریم  سطح سود گزارش شده فعلی دردوره های آتی، استمراریابد. ویلیامز، ثبات و پایداری[2] (به منبع ایجاد سود مستمر و غیرمستمراشاره دارد) ومدیریت سودرابه عنوان عوامل تعیین کننده کیفیت سود معرفی نموده می باشد .

کرشنهیتر و ملومد سودی را باکیفیت دانسته اند که به ارزش شرکت دربلندمدت نزدیکتر باشد.

وایت و همکاران کیفیت سودرا براساس میزان محافظه کاری بکار رفته در محاسبه سود تعریف نموده اند(محافظه کاری به معنی بهره گیری از آن دستهاز روشهای حسابداری می باشد که مانع بیش از واقع گزارش شدن سود می گردد) و معتقدند،بهره گیری از روشهای حسابداری محافظه کارانه منجر به ایجادسودبا کیفیت تر می گردد (احتمالا به علت جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن سطح سود آوری).

برنستاین (1993) سه عامل احتیاط مدیریت و حسابداران درانتخاب اصول حسابداری، مقصود کردن ذخیره کافی برای حفظ و افزایش سطحسودآوری فعلی ودر نهایت چرخه های اقتصادی رامؤثربرکیفیت سود می داند.

درسالهای اخیر اقلام تعهدی بعنوان یکی از مهمترین نشانگرهای کیفیت سود مورد توجه قرارگرفته می باشد.

اسلوئن (1996) اثبات نمود شرکتهایی که سودی بیش از وجوه نقد عملیاتی گزارش کرده اند(حجم بالای اقلام تعهدی )، در سالهای آتی با کاهش در سود عملیاتی مواجه خواهند گردید. پس حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای اظهار کیفیت سود می باشد.

[1]. Materiality

[2] . Sustainability

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری