دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

با هزینه های بالای تامین وجوهخارجی ( برون سازمانی ) برای سرمایه گذاریها در پژوهش و توسعه نسبت به سایر سرمایه گذاریها،مواجه شوند( هال و لرنر[1]، 2010 ) .

براون[2] ( 2009 ) نشان داده می باشد که شرکتهای متمرکز بر پژوهش و توسعه، از بدهی بسیار کمتریبرای تأمین وجوه بهره گیری نموده و سرمایه آنان به منبع نهایی برای تامین مالی سرمایه گذاری ها در پژوهش و توسعه تبدیلشده می باشد.این امر دلالت دارد بر اینکه اگر کیفیت بالای گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را بر رویسرمایه گذاریها کاهش میدهد، این تاثیر کاهشی بایستی برای سرمایه گذاریها در پژوهش و توسعه،نسبتبه مخارج سرمایه ای دیگر،قویتر باشد. پس ما همچنین به عنوان بسط پژوهش، انتظار داریمکه تاثیر پیش بینی شده برای کیفیت گزارشگری مالی، برای سرمایه گذاریهای پژوهش و توسعه  نسبت بهدیگر مخارج یا وجوه سرمایه گذاری شده، قوی تر باشد.

ما همچنین انتظار داریم که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر رویسرمایه گذاریها، با در نظر داشتن میزانی که ارزش شرکت ها،وابسته به گزینهها و یا فرصتهای رشد آن می باشد،متغیرباشد.  تحقیقات انجام شده در اینزمینه ( اسمیت و واتز[3]، 1992 ) دلالت دارد بر اینکه اطلاعات نامتقارن ،بخصوص برای شرکتهایی که بخش اعظم و بزرگی از ارزش شرکت، وابسته و قابل انتساب بهفرصتهای رشد آن می باشد،زیان آورتر میباشد. زیرا جریانهای نقدی آتی ناشی از فرصتهای رشد، ذاتا و ماهیتا نامطمئن و غیر قابل اثبات می باشد.مطابق مباحث ارائه شده و بر حسب انتظارات، کیفیت بالای گزارشگری مالی، بوسیله دربرداشتن اطلاعات دقیق تر و روشن تری درمورد جریانهای نقدی آتی پروژه های سرمایه گذاری شرکت ها، تسهیل قراردادهای کارا و بهبود توانایی سرمایه گذاران در نظارت و ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاریمدیران، موجب کاهش اطلاعات نامتقارن مابین مدیران و سرمایه گذاران میگردد. پس برای شرکتهایی که بخش بزرگی از ارزش آنها وابسته و منتسب به فرصتهای رشد آن می باشد، ما انتظار داریم که کیفیت بالای گزارشگری مالی، تأثیر بیشتر و چشمگیرتری ایفا نماید و موجب1-8) تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش

کیفیت گزارشگری مالی[4]:

توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار آن به سرمایه گذاران. بر مبنای این نظر که اقلام تعهدی، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریانهای نقدی بهبود می بخشد ( دیچاو و دیچو 2002 [5]، امسی نیکولز2002[6] )، در

[1]Hall and Lerner

[2]Brown

[3]Smith and Watts

[4] Financial  reporting quality

[5] Dechow and Dichev

[6] Mc Nichols

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری