دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

 

این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش به عنوان جانشین کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته می گردد .

کیفیت اقلام تعهدی[1]:

قرینه اندازه انحراف اقلام تعهدی سرمایه در گردش از جریانات وجه نقد عملیاتی. زیرا هر چه اندازه انحراف کوچکتر باشد، اقلام تعهدی باکیفیت تر تلقی می گردد.

سطح کیفیت گزارشگری مالی[2]:

انحراف معیار انحراف اقلام تعهدی از جریانات وجه نقد عملیاتی

سیاست تقسیم سود[3]:

سیاست و رویه ای که یک شرکت خاص برای توزیع سود سالانه مابین سهامداران اتخاذ می کند و عبارت می باشد از تقسیم سود عادی اعلام شده توسط شرکت. مطابق با ( لینتنر 1956 ، فاما 1974 ، پترسون و بنش 1983[4] و ولدریج 2002 [5]) عوامل تعیین کننده تقسیم سود سال جاری، دو عامل تقسیم سود معوق سال قبل و بازده دارایی های سال جاری می باشد .

مجموع سرمایه گذاری[6]:

به پیروی از پژوهش اخیر بر روی اندازه گیری سرمایه گذاری ها ( ریچاردسون [7]2006 ، بی دل2009 ) کل سرمایه گذاری به مثابه مجموع مخارج پژوهش و توسعه، مخارج سرمایه ای و مخارج تحصیل پس از کسر وجوه نقد دریافتی بابت فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات ( دارایی های سرمایه ای ) تعریف می گردد.

فصل چهارم تحت عنوان برآورد الگو و یافته های پژوهش به تحلیل آماری متغیرهای پژوهش و آزمون های انجام شده و ارائه نتایج حاصل از آن پرداخته شده می باشد . در فصل پنجم نیز ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها و ارائه پیشنهادها و محدودیت های پژوهش مورد توجه قرار گرفته می باشد . در پایان نیز منابع و ماخذ مورد بهره گیری در پژوهش و پیوستهای مربوطه ذکر گردیده می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1)مقدمه

کیفیت گزارشگری مالی ازجمله موضوعاتی می باشد که درسالهای اخیر بخش وسیعی ازتحقیقات درمدیریت مالی وحسابداری رابه خود اختصاص داده می باشد.دراین تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی بااستفاده ازمعیارهای متفاوت ونیز برابعاد مختلف شرکت مانندهزینه سرمایه،هزینه بدهی، کارایی سرمایه گذاری، بازده سهام،ارزش بازارسهام و…موردبررسی قرارگرفتهاست.این اثرات عمدتاً برمبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی ورابطه نمایندگی تجزیه وتحلیل شده اند. عدم تقارن اطلاعاتی به معنای نابرابری اطلاعات بین دوطرف قرارداداست که موجب بوجودآمدن دودسته اشخاص آگاه وناآگاه میگردد، عاملی که برروابط بین ذینفعانوشرکتتأثیرمیگذارد. ایزلی واوهارا(2003)معتقدندکهشرکتها میتوانند با بهره گیری از مقدار، دقت و در کل کیفیت اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران، عدم تقارن اطلاعاتی موجود راتحت تأثیرقراردهند.دراین فصل، ادبیات موضوع پژوهش وتحقیقات انجام شده قبلی مطالعه خواهد گردید.پس ابتدابه کیفیت گزارشگری مالی اشاره خواهدشد. سپس مبانی نظری مربوط به سیاست تقسیم سود مطرح می گردد.و در[1] Accruals quality

[2] Financial  reporting quality level

[3] Dividend policy

[4] Peterson and Benesh

[5] Wooldridge

[6] Total investment

[7] Richardson

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری