دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

علاوهبرعواملمطروحهدرتحقیقاتقبلی،متغیرهایدیگریرانیزمی‌توانباتوجهبه ویژگی‌هایشرکت‌هایفعالدربورستهرانواستنتاجهایمنطقی،درتعیینسیاست تقسیمسودشرکت‌هامؤثردانست.برایمثال،انتظارمیرودتاشرکت‌هاییکهازتسهیلات مالیقابلتوجهیبرخوردارمی‌باشند،بواسطهنیازبهمنابعمالی،تمایلچندانیبهتوزیع سودنداشتهباشند.همچنینازدیگرعواملمؤثربرسیاستتقسیمسودمی‌توانبهوضعیت نقدینگیشرکتهاتوجهداشت.پیشبینیمیشودشرکت‌هاییکهازنقدینگیکافی برخوردارمی‌باشند،تمایلبیشتریبهتوزیعسودازخودنشاندهند( جهانخانی و قربانی، 1385).

2-14-4) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود

موضوع سیاست تقسیم سود در قرن جاری و 5 دهه گذشته، توجه شدید اقتصادها را به خود جلب کرده می باشد. نتایج تحقیقات نشان داد که اولین کوشش نظریه پردازی در زمینه تقسیم سود شرکت، پیشگویی اثرات پرداخت سود تقسیمی بعنوان عامل مؤثر و مثبت بر قیمت سهام می باشد. در طول قرن گذشته سه مکتب فکری ظاهر شده می باشد:

گروه اول: سودهای تقسیمی بعنوان عامل مؤثر و مثبت بر قیمت سهام می باشد.

در تئوری قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، سرمایه‌گذاران قیمت پایین تر سهام را بر سود سهام به دلیل اثرات مالیاتی ترجیح می دهند. یک نتیجه مدل تعدیل شده مالیاتی تفکیک سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی بر سود تقسیمی می باشد.

اولین مدل توسط میلرو مودیلیانی (1961) مطرح گردید. در تحقیق دیگر مودیلیانی(1982) به این نتیجه رسید که تأثیر مشتریان و موکلین فقط پاسخگویی تغییر اسمی در ترکیب پرتفولیو می باشد نه تفاوتهای اصلی پیش بینی شده توسط میلر(1977).

ماسولیزو ترومن [1](1988) تقسیم سود نقدی را بصورت محصول هزینه های سود انتقالی سود سهام مدل بندی کردند. مدل آنها نشان می دهد که سرمایه گذاران با بدهی های مالیاتی متفاوت در مورد سیاست تقسیم سود و سرمایه گذاری شرکت هم عقیده نمی باشند. به همان اندازه که بدهی های مالیاتی، سود سهام را افزایش (کاهش) می دهد، پرداخت سود سهام کاهش (افزایش) می یابد، در حالی که سرمایه گذاری مجدد سود افزایش (کاهش) می یابد. مدل بسط داده شده توسط مدل فارارو سلوین[2] (1976) بر این فرض استوار می باشد که سرمایه گذاران، سود پس از مالیات را افزایش می دهند. این مدل مدعی می باشد که هیچ سودی نبایست پرداخت گردد و اینکه باید بازخرید سهام برای تقسیم سود شرکت

[1] Masulis & Trveman

[2] Farrar & Slwyn

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری