دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها – مطالعه موردی بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها – مطالعه موردی بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ

تکه ای از متن پایان نامه :

عناصر اقلیمی

در ساخت کلی اقلیم تهران سه عامل عمده‌ی کوه، کویر و بادهای غربی مؤثر می‌باشند. دو عامل کویر و بادهای غربی به نحو گسترده‌ای بر آب و هوای تهران تأثیر می‌گذارند. کوهستان البرز تعدیل کننده‌ی اقلیم مناطق دامنه‌ای و دره‌های کوه‌پایه‌ای می باشد. میزان نفوذ بادهای غربی در فضای تهران و جریانهای کوهستانی در فضای دشت به آن حد نیست که تأثیر کویر را در هوای تهران خنثی کند.

بادهای کویری در تابستان از جنوب شرق از ناحیه‌ی مسیله به سوی تهران می‌وزند و تنگنای کوهستانی فضای تهران به گونه‌ای می باشد که تمام فضای آن را گرد و غبار می‌پوشاند این بادها بیشتر خشک و گاهی توأم با طوفان شن هستند.

بادهای کوهستانی از دره‌های خشک به سوی دشتهای گرم جریان می‌یابند و در بالای سطح شهر تهران به بادهای گرم بیابان ملحق می‌شوند. این بادها جریانهای کندی از هوا هستند که در شب  وروز بین کوه و دشت جریان می‌یابند.

دشت تهران که شهر تهران در آن گسترده شده می باشد به استثنای نواحی شمالی آن به علت استقرار در کوهپایه‌های البرز اندکی معتدل و مرطوب می باشد. در بقیه نقاط دارای تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای معتدل و گاهی سرد می باشد. میزان بارندگی در آن بین 200 تا 400 میلیمتر می‌باشد.

به طورکلی آبوهوایاستانتهرانرامیتوانبهسهدستهتقسیمنمود:

1-آبوهوایکوهستانی: ایننوعآبوهوادرشمالاستانتهرانومنطبقبرنواحیکوهستانیاست.

2-آبوهواینیمهبیابان: ایننوعآبوهوادرنواحیکوهپایه­ایودشتهاوجوددارد.

3-آبوهوایبیابانی:ایننوعآبوهوادرغربوشمالدریاچهنمکقم وجودداردوبهدلیل کمیبارشوگرمایزیادوبرخورداریازویژگیهایآبوهواییحاشیهکویرمرکزیایران،مانعفعالیت وجذبجمعیتمیباشد.

میزان متوسط سالانه بین 16 تا 17 درجه‌ی سلسیوس و دمای حداکثر و دمای حداقل اتفاق افتاده طی 31 سال گذشته به ترتیب 44 تا 15 درجه سلسیوس بوده می باشد.

از طول 587 کیلومتر طول راه شهرستان ساوجبلاغ حدود 370 کیلومتر از راهها برفگیر می باشد که شامل اغلب راههای بخش چندار و طالقان می باشد. و این امر بیانگر دشواری نگهداری راهها در منطقه مورد مطالعه با برنامه ریزی های هزینه بر می باشد .

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه