دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

Businessman with flying cubes.

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه 

تکه ای از متن پایان نامه :

وقف مانند نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود و به نظر می رسد با در نظر داشتن مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال روز بایستی در تعاریف و مصادیق و همچنین قوانین موضوعه راجع به آن بازنگری لازم صورت گیرد تا بدین وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکتها ارائه طریق نمود .

همچنین با در نظر داشتن این که وقف پول و اوراق بهادار مورداختلاف فقها بوده و به دلیل بعضی موانع موجود کشورهای اسلامی نتواسته اند از ظرفیتهای آن به شکل کارآمد بهره گیری نمایند ضروری به نظر می رسد تا با پژوهش درریشه های این موانع ، ادله جواز یا عدم وقف پول و اوراق بهادار مورد مطالعه قرار گیرد . تا بتوان سرمایه های عظیم وقف را مانند دیگر سرمایه ها در جریان فعالیتهای تولیدی قرارداد .

لذا برای اینکه مسائل مربوط به موقوفات با تحولات سریع جهان امروز منطبق باشد بهتر می باشد روشها و برنامه های جدیدی سازگار با نیت واقفان و با حفظ  اصالت وقف تهیه و اجرا نمود و از موقوفات بهره برداری بیشتری نمود .

ح) ساختار پژوهش

این نوشتار با عنوان وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه از سه فصل تشکیل شده، فصل اول آن با عنوان شناخت وقف و پیشینه آن شامل چهار مبحث می باشد. مبحث اول؛ تبیین مفهوم وقف، مبحث دوم؛ پیشینه وقف، مبحث سوم؛ تبیین ماهیت وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و مبحث چهارم؛ شرایط موضوع وقف (موقوفه) در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد. فصل دوم با عنوان وقف پول شامل سه مبحث می باشد. مبحث اول؛ شناخت پول، مبحث دوم؛ وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار) و مبحث

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه