می 17, 2021

دانلود ارشد:نقش معافیت های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

1-1        اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

تأثیر معافیت­های مالیاتی بر توسعۀ باشگاه­های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه­ها و کارشناسان ورزشی

1-4-2 اهداف اختصاصی

1) تأثیر معافیت‌های مالیاتی بر توسعۀ باشگاه‌های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها

2) تأثیر معافیت‌های مالیاتی بر توسعۀ باشگاه‌های کوچک ورزشی از دیدگاه کارشناسان ورزشی

3) تأثیر معافیت‌های مالیاتی پایه درآمدی بر توسعۀ باشگاه‌های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها

4) تأثیر معافیت‌های مالیاتی پایه درآمدی بر توسعۀ باشگاه‌های کوچک ورزشی از دیدگاه کارشناسان ورزشی

5) تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوعی بر توسعۀ باشگاه‌های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها

6) تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوعی بر توسعۀ باشگاه‌های کوچک ورزشی از دیدگاه کارشناسان ورزشی

7) مقایسه دیدگاه مدیران باشگاه‌ها با کارشناسان ورزشی در خصوص تأثیر معافیت‌های مالیاتی بر توسعۀ باشگاه‌های کوچک ورزشی

8) مقایسه دیدگاه مدیران باشگاه‌ها با کارشناسان ورزشی در خصوص تأثیر معافیت‌های مالیاتی پایه درآمدی بر توسعۀ باشگاه‌های کوچک ورزشی

9) مقایسه دیدگاه مدیران باشگاه‌ها با کارشناسان ورزشی در خصوص تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوعی بر توسعۀ باشگاه‌های کوچک ورزشی

1-2       فرضیه­های پژوهش

1) از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها، معافیت‌های مالیاتی بر توسعۀ باشگاه‌های کوچک ورزشی تأثیر دارد.

تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی