دانلود کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

می‏پرداخت. ایرانخودروباهدفرسیدنبهکلاسجهانی،بهتأسیسمرکزتحقیقات،ومراکزتستخودرو،توسعهموتوربههمراهجدیدترینماشینآلاتوتجهیزاتتولیدیخودپرداخت. اقداماتیکهباهمکاریکشورهایعمدهاروپاییدربخشصنعتخودرویآلمانوفرانسهحاصلشدند. ایرانخودرودارایشرکت‏هایتابعهمتعددیاستکهدرقالبیکگروهواحد،اینشرکترابهسویاهدافشیاری می‏دهند. اینشرکت‏ها دربخش‏هایمختلفیازجمله،تأمینقطعات،سیستم‏ها وتجهیزاتتولیدی،خدماتپسازفروش،نیرویمحرکهو… فعالیتدارند. همچنینایرانخودرودرحوزه‏هایسرمایهگذاری،امورمالی، لیزینگوتوسعهکسبوکارسرمایهگذاری‏هاییکردهاست. (Http://www.ikco.com/fa/Brand.aspx)

 

2-35سبد برند آیکو

ایرانخودرودربخشخودروسواریبهمنظوراستفادهازمزایایهمکاریباخودروسازانکلاسجهانیوتنوعبخشیدنبهمنابعشرکتدربخش‏هایمختلفبازار،همکاری‏هایاستراتژیکخودراباخودروسازانبزرگجهانیتوسعهدادهاست(مرسدسبنز، پژو،رنووسوزوکی). علاوهبراینایرانعرضهشدهکهدرششماهاخیرخودرونخریدهبودند.

ویهمچنینبرعزمجدیبرایکاهشتعهداتمعوقشرکتبهکمترینمیزانخوددرطولسنواتگذشتهتأکیدکرد.

باباییدرپاسخبهخبرنگاریمبنیبرخصوصافزایشقیمتخودرواظهارداشت:درتعیینقیمتخودروعواملیمتعددیازجملههزینه‏هایمواداولیه، هزینه‏هایعواملتولیدوالزاماتاستانداردیوقانونیدخیلبودهکهبخشیازآندرحیطهخودروسازنیست.

معاون بازاریابیوفروشایرانخودروادامهداد:درسال93باپشتسرگذاشتندوسالپرچالشبابیشاز4هزارمیلیاردتومانزیان، افزایش‏هایقیمتناشیازافزایشهزینه‏هایمواداولیه،افزایش25درصدیحداقلدستمزدنیرویانسانی، افزایشهزینه‏هایاجرایطرحهدفمندییارانه‏ها و.. .  ازعواملیاستکهخودروسازراناچاربهدرخواستافزایشقیمتمحصولکردهوازشورایملیرقابتبعنوانمرجعارائهدهندهدستورالعملقیمتگذاریخودرودرخواستکردتابراساسمؤلفه‏هایاقتصادیازجملهتورمبخشیقیمتخودروراتعیینتکلیفکنند.

ویتزریقمداومارزمبادله‏ای بهخودروسازوتداومافزایشتولیدراازعواملیدانستکهبهخودروسازکمک می‏کندتاباافزایشحداقلیقیمتخودروبهسویافزایشتیراژتولیدوعرضهحداکثریخودرودربازارگامبردارد.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه