دانلود کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

هایصادرکنندهارائهدادهومیزانبلوغتجارتالکترونیکیشرکت‏هایصنعتیصادرکنندهموردسنجشقرارگیرد. بررسینسبتحضورشرکت‏هایموردبررسیدرچندینمرحلهبیانگرایناستکهشرکت‏ها درحالعبورازمرحلهاولوحرکتبهسمتمراحلبالاترهستندکهاینامر می‏تواندنویدبخشتحرکنسبیواحساسضرورتتوسعهتجارتالکترونیکیباشد. بدیهیاستبرایارتقایسطحتجارتالکترونیکی،بایدمدیرانآموزش‏هایلازمراببینند. سایرشرکت‏ها نیزبااعمالتغییراتجزیی می‏توانندازاینشاخص‏ها بهرهجستهوسطحبلوغتجارتالکترونیکیخودراتعییننمایند.

فتحیوعزیزی(1386)دراینتحقیقسعیبرآنبودهداشته‏اند تاراهکارهاییبرایتوسعهکسبوکارالکترونیکیدرصنایعمختلفکشورعرضه،وبرایناساسصنایعکشورمورداولویت‏بندی قراردهند. البتهبااینپیشفرضکهاستراتژیجهشصادراتیبعنواناستراتژیسطحبالاترکسبوکارالکترونیکیموردپذیرشقرارگرفتهاست. نتایجتحقیقحاکیازآناستکهدرمحیطکسبوکارفعلیکشور،کسبوکارالکترونیکیبرجهشصادراتیاثرزیادیندارد،امااگربرخیزمینه‏هایاقتصادی،سیاسی،رقابتیگلچینفروهمکارانش(1384)ﺩﺭﺍﻳﻦﻣﻘﺎﻟﻪﺿﻤﻦﺗﻌﺮﻳﻒﻣﺪﻝ،ﺑﻪﻣﺰﺍﻳﺎﻱﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﺍﺷﺎﺭﻩﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﺳﭙﺲﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺑﺮﺧﻲﺷﺮﺍﻳﻂﺣﺎﻛﻢﺑﺮﺑﺎﺯﺍﺭﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺍﻳﺮﺍﻥ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻳﺎﭼﺎﻟﺸﻲﻛﻪﺍﻳﻦﺑﺎﺯﺍﺭﺑﺎﺁﻥﻣﻮﺍﺟﻪﺍﺳﺖﺑﻴﺎﻥﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭﺷﻨﺎﺧﺖﻭﺗﺮﺳﻴﻢﻣﺪﻝﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻓﻮﻕ،ﺗﻜﻨﻴﻚe-Valueﻛـﻪﻳﻜـﻲﺍﺯﺗﻜﻨﻴﻜﻬـﺎﻱﻣـﺪﻝﺳـﺎﺯﻱﻛـﺴﺐﻭﻛـﺎﺭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚﺍﺳﺖﻣﻌﺮﻓﻲﺷﺪﻩﻭﺳﭙﺲﻣﺒﻨﺎﻱﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚﺑﺮﺍﻱﺑﺎﺯﺍﺭﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺍﻳﺮﺍﻥﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ. آنهادریافتندﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺷﺮﺍﻳﻂﺣﺎﻛﻢﺑﺮﺑﺎﺯﺍﺭﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥﻣﻲﺗﻮﺍﻥﮔﻔﺖ”ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱﺍﺭﺗﺒﺎﻁ”،ﻳﻜﻲﺍﺯﺍﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦﻣﺴﺎﺋﻠﻲﺍﺳﺖﻛﻪﺩﻭﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﺻﻠﻲﺍﻳﻦﺻﻨﻌﺖ،ﺑﺎﺁﻥﻣﻮﺍﺟﻪﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪﻃﺮﺍﺣﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲﻛﻪﺑﺘﻮﺍﻧﺪﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺑﻴﻦﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻭﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥﺧﺪﻣﺎﺕﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﻱﺭﺍﺗﺴﻬﻴﻞﻭﺗﺴﺮﻳﻊﻛﻨﺪ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥﺍﻳﺪﻩﺍﻱﺑﺮﺍﻱﻳﻚﻣﺪﻝﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻣﻄﺮﺡﺷﻮﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﺍﻳﻦﻓﺮﺻﺖﺑﺎﺑﻜﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻦﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻱﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻬﺎﻱﻧﻮﻳﻦﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ،ﻣﻤﻜﻦﻣﻲﺷﻮﺩﻛﻪﻣﻮﺿﻮﻉﺍﺻﻠﻲﻣﺪﻝﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚﻣﻄﺮﺡﺷﺪﻩﺩﺭﺍﻳﻦﻣﻘﺎﻟﻪﺍﺳﺖ.

امیریوهمکارانش(1390)دراینپژوهشبهبررسیعواملموثربرپیادهسازیکسبوکارالکترونیکدرشرکت‏هایکوچکومتوسط می‏پردازند. بدینمنظورپسازبررسیپیشینهپژوهشواستخراج61شاخصدرقالب10بعد،بهعنوانعواملموثربرپیادهسازیکسبوکارالکترونیکدرشرکت‏هایکوچکومتوسط،وضعیتشرکت‏هایموردمطالعهبررسیگردید. نتایجنشان می‏دهدوجودآدرساینترنتی،بالابودنسیستم‏هایارتباطیدرسازمان،مدیریتمنابعفیزیکیومالی،آمادهسازیبرایتولید،اندازهوسطحتولیدکالا،حمایتازمصرفکننده،وجودتعرفه‏هایگمرکی،سیستمحملونقل،توسعهکارتهایاعتباریوفرهنگسازمانی،مهمترینمؤلفه‏هایموثربرپیادهسازیکسبوکارالکترونیکدرشرکت‏هایکوچکومتوسطاست.

 

پیشینه پژوهش خارجی

هایسوفینگان(2005)عواملمختلفایجادکنندهنوآوریدرپیادهسازیکسبوکارالکترونیکرادرچهاربعدتوسعهابزارهایفناوریاطلاعات،تمرکزگراییوانعطافپذیریدروظایف،شدتقیمترقابتیوشدتتمرکزدربازار(سهمبازار)قرارداده‏اند. مورداولمربوطبهبعدفناورانهسازمان،مورددوممربوطبهعواملدرونسازمانیودوموردآخرنیزمربوطبهمحیطخارجیسازمان می‏باشد.

 

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه