می 17, 2021

دانلود کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

 

کهدرآن

α=خطاینمونهگیری

e2=دقتنمونه‏گیری (مقدارخطایبرآورد)

P=احتمالوجودیکمشخصه

میزانZازرویجدولبرایفاصلهاطمینان0. 95،1. 96 می‏باشد،احتمالوجودیکمشخصهپنجاهدرصدوبرابرباqدرنظرگرفته می‏گردد،مقدارخطایبراوردنیز0. 05 می‏باشد. باقراردادنایناعداددرفرمولبالاعددحجمنمونهموردنیازبرابربا384. 16نمونهخواهدبود. جهتپیشگیریازخطایپاسخندادنتعدادیازنمونه‏ها وبهطبعآنکمشدنتعدادنمونه‏هایدردسترستعداد15پرسشنامهبیشتردربینپاسخدهندگانتوزیعگردیدونهایتاً تعداد400پرسشنامهدرست،جمع‏آوری گردید.

 

3-7 روش نمونه گیری

دراینتحقیقازنوعنمونه‏گیری تصادفی می‏باشد. ایننوعنمونهگیری،روشیبرایانتخاببخشیازجامعهیاکل، بهگونه­ایکههمهنمونه‏هایممکنکهدارایتعدادثابتnهستندبرایانتخابشدناحتمالیکسانداشتهباشند. (خاکی،1388)

 

3-8 تحلیل‏های آماری

تحلیلتوصیفی: دراینروشمحققازطریقمقایسهپدیده‏ها ازنقطهنظرآماریبهتوصیفآنها می‏پردازد. (خاکی،1388)دراینتحقیقنیزابتداتوسطجداولونمودارهابهبیانتوصیفیوضعیتسنی،جنسیتی، تحصیلیوسابقهکاریجامعهآماری می‏پردازیم.

تحلیل استنباطی:

برایتجزیه و تحلیل داده‏های بدست آمده از نرمافزارSPSSوهمچنیننرمافزارAMOSاستفاده می‏گردد. کهتحتتحقیقیاکتشافیحولموضوعتأثیر کسب کارالکترونیکدرتحویلبهموقعبهمشتریاندرشرکتایرانخودرو می‏باشد.

هدفازتحلیلاستنباطی،تعمیمنتایجحاصلهازمشاهداتمحققدرنمونه‏هایانتخابیخودبهجمعیتاصلی می‏باشد. (خاکی،1388). ازروش‏هایاستنباطیبهصورتضرایبهمبستگی،آزمونهایناپارامتری،پارامتریو. . .  بهره گیری می‏گردد.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه