دانلود ارشد: متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه

تنهادرحدود10سالازفراگیرشدنوکاربردعمومیاینترنتگذشتهاستومیزاننفوذاینتکنولوژیدرهمینمدتکوتاهبهحدیاستکهنمیتوانزندگیامروزرابدونآنتصورنمود. تفریح،ارتباط،آموزش،تجارت،حقوقوحتیروابطشخصی،ازاینفناوریمتأثرشدهوعرصهجدیدیدرپیشرویافرادوشرکتهانمایانگردید. فناورینویناطلاعاتوارتباطاتدرحوزهتجارت،نهتنهاامکاناتوتسهیلاتمتعددیبرایشرکتهایارائهکنندهمحصولاتوخدماتبهشیوهسنتّیمهیانمودهوباعثپیشرفتچشمگیرآنانشد،بلکهموجبایجادبنگاههایجدیدیشدکهتنهابهارائهخدماتوسرویسهارویشبکهاینترنتپرداختهویابهطورموازیدرهردوحوزهسنتیونوینمشغولبهفعالیتگردیدند. باگسترشاینترنت،نیازهایجدید،منابعجدید،محصولاتجدید،نگرشهاوراههایجدیدبرایکسبوکاروهمینطورارزشهایجدیدبرایبنگاهومشتریبهوجودآمدند.

ﺩﺭﺩﻧﻴﺎﻱﺭﻗﺎﺑﺘﻲﺍﻣﺮﻭﺯ،ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻭﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲﻗﺎﺩﺭﺑﻪﺑﻘﺎﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪﻣﺪﻝﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻣﻨﺎﺳﺐﺗـﺮﻱﺭﺍﻧـﺴﺒﺖﺑـﻪﺭﻗﺒـﺎﺍﻧﺘﺨـﺎﺏﻧﻤﻮﺩﻩﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺍﺷﺘﻦﻣﺪﻝﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻣﺪﺍﻭﻡﺁﻥﻳﻜﻲﺍﺯﺭﻣﻮﺯﺑﺮﺗﺮﻱﺩﺭﺭﻗﺎﺑﺖﺍﺳﺖ.

ﻳﻜﻲﺩﻳﮕﺮﺍﺯﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱﻋﺼﺮﺣﺎﺿﺮ،ﺩﻳﺠﺘﺎﻟﻲﺷﺪﻥﺑﺴﻴﺎﺭﻱﺍﺯﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻫﺎﺍﺳﺖ. ﻫﺮﺭﻭﺯﻩﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻫـﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚﺩﺭﺍﻃﺮﺍﻑﻣﺎﻭﺑﺮﺍﺳﺎﺱﻣﺪﻝﻫﺎﻱﻣﺨﺘﻠﻒﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ‏ﺁﻳﻨﺪ. ﺩﺭﻭﺍﻗﻊﻧﻜﺘﻪﺩﺭﺍﻳﻨﺠﺎﺍﺳﺖﻛﻪﺑﻘﺎﻭﻣﻮﻓﻘﻴـﺖﺑـﺴﻴﺎﺭﻱﺍﺯﺍﻳﻦﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻫﺎﺑﻪﺍﻧﺘﺨﺎﺏﺻﺤﻴﺢﻣﺪﻝﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻣﺪﺍﻭﻡﺁﻥ(ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕﻣﺤﻴﻂ)ﺑﺴﺘﮕﻲﺩﺍﺭﺩ.

تجارتوروشهایکسبوکار،یکیازمهمترینحوزه‏هاییاستکهبابهکارگیریفناوریهاینویناطلاعاتیوارتباطیواینترنتبهسرعتوبهشدتتحتتأثیرقرارگرفت. بسیاریازروشهایسنتیکسبدرآمدمتحولگشتهوروشهاوارزشهایجدیدفراوانینیزپابهعرصهوجودنهادند. مدلکسبوکاریکمتدانجامکسبوکاراستبهنحویکهتوسطآنشرکتبتواندخودراحفظنمودهوبقایخودآنراتضمینخواهدکرد،زمینهرشدبنگاه‌هایاستفادهکننده رانیزفراهممی‌کند.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه