می 17, 2021

دانلود کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

ابزارهایالکترونیکینظیراینترنت می‏داند.

ازنظرریپورتوجاورسکی(2001)تجارتالکترونیکیعبارتاستمبادلهفناورانهبینبخش‏ها (افرادیاسازمان‏ها)وفعالیت‏هایالکترونیکیدرونسازمانیوبینسازمانیکهچنینمبادلاتیراتسهیل می‏کند.

«ونیستونکالاکاتا»(2005)تجارتالکترونیکراازچهارمنظرزیرتعریف می‏کند:

1) دیدگاهارتباطی:تجارتالکترونیک ارایه دهنده اطلاعات، محصولات/خدماتیاپرداختهاازطریقخطوطتلفن،شبکه‌هایرایانه­ایویاهروسیلهالکترونیکدیگراست.

2) دیدگاهفرآیندکسبوکار:تجارتالکترونیککاربردیازفناوریدرخودکارکردنمعاملاتتجاریوجریانهایکاریاست.

3) دیدگاهخدماتی:تجارتالکترونیکابزاریاستکهعلایقوخواسته‏هایشرکتها،مشتریانومدیریترامخاطبقراردادهوادارهمی‌کند،ازهزینه‌هایخدمات می‏کاهد،کیفیتکالاهارابهبودمی‌بخشدوسرعتتحویلکالاراافزایشمی‌دهد.

4) دیدگاهبرخط: تجارتالکترونیکظرفیتیبرایخریدوفروشمحصولاتواطلاعاتوهمین‏طورسایرخدماتپیوستهبرتارجهانگستررافراهممی‌سازد. واضحاستکهتجارتالکترونیکدربسیاریاززمینه‌هاقابلتوصیفاست. اماشایدمفیدترینتوصیفآنباتجارتارتباطپیدامی‌کند.

 

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه