دانلودپایان نامه ارشد:متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

ﻣﻲ‏ﮐﻨﻨﺪﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴـﮏﺭﺍﺷـﺒﻴﻪﺳـﺎﺯﻱlساختارزنجیرهارزش:جایگاهفعالیتهایشرکتدرزنجیرهارزشونحوهبهدستآوردنبخشیازارزشتولیدشدهدرزنجیرهتوسطشرکت،ساختارزنجیرهارزشراتشکیلمیدهد.

lتولیدسودوحاشیه:چگونهسودحاصلمیشود؟(ازطریقفروش،اجاره،عضویت،پشتیبانیو…)ساختارهزینه‏هایچگونهاستوحاشیهسودموردنظرچگونهبهدست می‏آید؟

lجایگاهدرشبکهارزش:شناساییرقبا،شرکتهایمکملواثراتیکهشبکههمکاریمیتواندبرایمشتریانایجادکند. اینتعاریفجایگاهشرکتدرشبکهارزشراتوصیفمیکند.

lاستراتژیرقابت:چگونهشرکتسعیمیکندیک”مزیترقابتی”ماندگاربرایخودبسازد. اینمزیتممکناستدرنوعمدیریتنمودنهزینه­هاباشدویادرNicheStrategyویاهمانبازارپنهانودنجوغیرقابلدسترستوسطرقبا. درهرصورتوجوداینمزیترقابتیالزامیاست. (امیررضامهربانوهمکاران،1386)

 

2-7 نحوهطراحیمدلکسبوکار

یکمدلکسبوکارمیتواندبایکیازروشهایزیرطراحیشود:

lنوآوری:یکمدلکسبوکاربرایاولینباربافکروایدهاینوآورانهطراحیگردد.

lاحیاء:یکمدلکسبوکارقدیمیمجدداحیاءگردد.

lتغییر:یکمدلکسبوکارموجودباکمیتغییردریکیازششاصلفوقبهمدلکسبوکارجدیدیتبدیلگردد.

lاتخاذ:یکمدلکسبوکاربهصورتکاملبرایشغلدیگرویاکشوریدیگرمورداستفادهقرارگیرد. (امیررضامهربانوهمکاران،1386)

 

2-8 مدل‏هایکسبوکارالکترونیکی

مدلهایکسبوکاردرحوزهوب،ازمفاهیمیهستندکهبیشترینبحثوتبادلنظروکمتریندرکواتفاقنظررویآنانصورتگرفتهاست.

مدلکسبوکاربهبیانسادهعبارتازمتدیاستکهشرکتدرفعالیتهایتجاریدرپیشگرفتهوباکسبدرآمدثباتخودراحفظمی­نماید. دراینمدلباتوجهبهمنابعدردسترسونیازمشتری،پیشنهادیبرایعرضهارزشموردنظرمشتریارائهشدهومنافعودرآمدنصیبشرکتمی­سازد. بهتعبیریدیگر2-9 بررسیچندمدلکسبوکارالکترونیکی

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)