دانلود کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-مدیریتزنجیرهتأمین؛اینجزءبهدنبالمدیریتجریانمؤثرمواد،جریاناتمالیواطلاعاتیبینسازمانومجموعهشرکایتجاریآن می‏باشد.

3-هوشکسبوکاری؛رویکردیساختارمندوقاعدهمندبرایجمع‏آوری وتجزیهوتحلیلاطلاعاتمجموعهفعالیت‏هایموجوددرمحیطبازارورقبایما می‏باشدکهمنتجبهالگوبرداریازبهترینعملکردهایسایرشرکت‏هایرقیب می‏گردد.

4-تجارتالکترونیک؛اینجزءبهدنبالیکپارچگیتراکنش‏ها درطرفخریدوفروشوانجامفعالیت‏هایفروشوازطرفدیگربرقراریمسائلامنیتیکهمنجربهاعتمادطرفخرید می‏گردد، می‏باشد.

5-برنامهریزیمنابعسازمان؛اینجزءسیستمجامعاطلاعاتیقابلتغییروتنظیممبتنیبرکامپیوتریاستکهباکمکیکپایگاهداده‏ای باعثیکپارچهسازیتمامفرآیندها،بخش‏ها،اطلاعاتومنابعشدهوباهدفمدیریتمؤثرمنابع،دسترسیآنیبهاطلاعاتدرزمینه‏ها وبخش‏هایمختلفرافراهم می‏آورد. هدفنهاییاینجزءایناستکهاطلاعاتفقطیکبارواردسیستمشود. (فیروزآبادیونیکآبادی،2008)

 

2-16 شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیکی

برایاتخاذاستراتژیکسبوکارالکترونیکیششتصمیممتوالیومرتبطبههموجوددارد. اینتصمیماتعبارتاستاز:

1)تحلیلفرصت‏هایبازار

موفقیتدراستراتژیکسبوکارالکترونیکیبستگیبهدرکعمیقازموقعیتبازاردربلندمدتوکوتاهمدتدارد. دراینجامنظورازبازارشاملخریدارانوفروشندگانیاستکهآیندهمبادلاتسازمانراشکل می‏دهند.

2)مدل‏هایتجاری

یکمدلتجارینشاندهندهمحتوا،ساختارومدیریتتعاملاتومبالادتبینیکشرکتوشرکت‏هایهمکاربامشتریان می‏باشد. مدل‏هایتجاریدرسازماننقشحلقهواسطهبیناستراتژی‏ها وفرآیندهایکسبوکاردرسازمانرابازی می‏کنندومابیندومقولهراهبردهایتجاریازفرآیندهاوبرنامه‏هایعملیاتیارتباطکاراایجاد می‏کند. درواقعطراحیمدلکسبوکارالکترونیکیمعادلباعملیاتیسازیومعمارییکراهبردکلیدرشرکتاستتاازاینطریقراهنمایی‏هایلا

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)