دانلود کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

اینکاربری‏ها می‏تواندمورداستفادهافرادمختلفیقرارگیرد:

lهمهکاربراناینترنت

lفقطکارمنداندراینترانت

lگروهخاصیازکاربرانهدفدریکاکسترانتمثلمشتریانوشرکا

برخینیزکسبوکارالکترونیکراترکیبیازتجارتالکترونیک،هوشمندیشرکتها،مدیریتارتباطبامشتری،مدیریتزنجیره‏ی تأمینوبرنامهریزیمنابعشرکت می‏دانند. (بدی،1999)

 

2-22 استراتژی کسب و کار الکترونیکی

بایدهموارهایننکتهرادرنظرداشتکهکسبوکارالکترونیکیچیزیفراترازیکفناوریاستوبرایآنکهیکسازماندرعرصهکسبوکارورقابتموفقباشد،بایداستراتژیکسبوکارالکترونیکیبااستراتژیتجاریسازمانهماهنگباشد. برایآنکهبهتربامفهوماستراتژیکسبوکارالکترونیکیآشناشویم،درادامهبهبرخیازحالاتیکهاستراتژیتجاریدرپیآناست،اشارهکردهواستراتژیکسبوکارالکترونیکیمرتبطوهماهنگباآنراانتخاب می‏کنیم.

1)بهبودفرآیندهایتجاری

هنگامیکهاستراتژیتجاریسازمان،بربهبودفرآیندهایتجاریمتمرکزاست،نقشاستراتژیکسبوکارالکترونیکیبایدبرکاهشهزینه‏ها وافزایشسرعتفرآیندهایکسبوکارمتمرکزباشدتاسازمانرابهاهدافاستراتژیتجاریخودنزدیککند.

2)ارتقاینوآوری

درحالتدومکهاستراتژیتجاریسازمانبرارتقاینوآوریتأکیددارد،استراتژیکسبوکارالکترونیکیاستفادهازفن‏آوری اطلاعاتبرایخلقمحصولاتوخدماتجدیداست.

تشکیلپروفایلمشتری،ارتباطبهتربامشتریانواظهارنظرراحتترمشتریدرموردمحصول،ازابزارهاییاستکهبهواسطهآن می‏توانازطریقکسبوکارالکترونیکیبهبهبود،نوآوریوتولیدمحصولاتوخدماتجدیددستیافت. براینمبناوجوداطلاعاتبیشتروقرارداشتندرجریانتحولنظراتونگرش‏هایمشتریانبهصورتبهنگامپتانسیلبسیارخوبیبراینوآوریدرمحصولایجاد می‏کند. لذا،یکیازپیشنهادهاییکهبرایبهرهبرداریازفن‏آوری اطلاعاتدرراستایتوسعهنوآوری می‏گردد،خلقمحصولاتوخدماتجدیداستواینهماناستراتژیموردنظرکسبوکارالکترونیکی1)شناساییمشتریانوخودشرکت

برایآنکهیکطرحتجاریجدیدبرایکسبوکارالکترونیکیطراحیکنیم،درگاماولبایدمشتریان،کسبوکاروروندهایفناورانهگذشتهشرکتخودراازطریقسئوالاتیشناساییکنیم،سئوالاتینظیر:

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه