دانلود کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

)رسانه:

مدیرکسبوکارالکترونیکیدربینرسانه‏ها بایددارایقدرتانتخابباشدوباتوجهبههمگراییدرفناوری‏هایایجادشده،همگراییرسانه‏ای رانیزبهوجودآورد.

4)سیاستعمومی:

مدیرانارشدسازمان‏ها برایآنکهدرعرصهکسبوکارالکترونیکیموفقباشند،بایدبهزیرساختارسیاستعمومیسازماننیزتوجهداشتهباشند‎؛یعنیبایدقوانینرایجوهمچنینصدماتوکمک‏هایناشیازتغییرقوانینومقرراتکسبوکارالکترونیکیرادرککنندوبهایننکتهمهمپیببرندکهاینترنتچگونهجامعهرا تحت تأثیر قرار می‏دهد و متقابلاًجامعهچگونهاینترنترامتأثر می‏کندوباتوجهبهتصمیماتمرتبطبااستراتژی،فناوری،سرمایهورسانهسیاست‏هاییرااعمالکنندکهنهتنهاشرکت‏هایخاص،بلکهرقباراهمتحتتأثیرقراردهند. (تاجران،1384)

 

2-26 مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک

معایبکسبوکارالکترونیک:

lمسألهامنیت،امکانورودبهسیستم‌هایشماازطریقآدرسپستالکترونیکی،سایتشبکهودستیابیبهاطلاعاتمالیوغیره؛

lاختلالدربرنامهکاریدرصورتخرابیسیستم؛

lازدستدادنکنترل؛

lمشکلاتوهزینه‌هایبهروزبودنبافناوری‌هاییکهبهسرعتپیشرفتمی‌کنند. (محمدیزاد،1393)

مزایایکسبوکارالکترونیکی:

lبهبودخدماترسانیبهمشتریاندوردست،

lیادگیریبرایآینده،

lبرآوردانتظاراتمشتریباداشتنسایتاینترنتی،

lشناساییشرکایتجاریجدیدوپشتیبانیازشرکایتجاریموجودشرکت،

lمدیریتبهتراطلاعاتبازارواطلاعاتمشتری

lافزایشامکاندریافتبازخورازمشتریراجعبهمحصولات. (تاجران،1384)

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه