دانلود کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

یکبازدیدکنندهازبزرگ‌ترینچاپخانهتوکیونقلمی‌کردکهصاحباینچاپخانههمیشهبرایتحویلکاغذفقط۲۴ساعترادرنظرمی‌گرفتودرواقعفقطبرای۲۴ساعتکاغذذخیرهمی‌نمود. وایندرحالیاستکهاینزمانانبارداریبراییکچاپکاردست‌اندرکارنشردرآمریکاچیزیحدود۶۰تا۹۰باربیشتراست.

تردیدینیستکهتولیدکنندگانبایدنسبتبهعرضه‌کنندگانتعهددرازمدتداشتهوبرایرسیدنبهاهدافبهآنانتکیهکنند. ایننوعرابطهبرایبسیاریازدست‌اندرکارانتجارتدرآمریکاناآشناستوایجادآنبهزمانطولانینیازدارد. (وسوکلاتربک،1989)

 

2-30مقاومت در برابر تولید و تحویل درست به موقع‌

وقتیمدیریتازتعهدشانهخالیمی‌کند،‌اینتردیدکنندگانبهمدیریتهستندکهفعالانهیامنفعلانهشروعبهمقاومتمی‌کنند. بههمیندلیل،همانگونهکهدرآمریکاتجاربمختلفیوجوددارد،درانگلیسواروپانیزازموفقیتتاشکستبهچشممی‌خورد. درهرصورت،اگرشماداریدبایکشرکتژاپنیرقابتمی‌کنید،درواقعدرحالرقابتباپدیدهتولیدوتحویلدرستبهموقعهستیدوبااین‌کهاینپدیدهدرژاپنهماحتمالاًدرمواردیبهشکستانجامیده،امابی‌تردیدبیشترینرشدوموفقیتخودراهمدرهمینژاپنتجربهکردهاست.

بههرحال،تولیدوتحویلدرستبهموقعنیزنظیرمدیریتکیفیتجامعیکمفهومناآشنااستومردموهمین‌طورمدیراندربرابرچیزهایناآشنامقاومتمی‌ورزندودوستندارندرویه‌هاییراکهبهآن‌هاآشناهستند،تغییردهند. بههمینخاطراستکهمثلادرآمریکاخلاصشدنازدستچیزهایغیرضروریدرانبارمثلجعبه‌هایخالییاقرقره‌هایرولکاغذبرایعده‌ایبسیاردشواراست. (وسوکلاتربک،1989)

 

2-32 تاریخچه ایران خودرو

شرکتایران‌خودرو(سهامیعام)درمردادماهسال1341باسرمایه100میلیونریالتأسیسودرشهریورماههمانسالتحتشماره8352درادارهثبتشرکتهایتهرانبهثبترسید. تولیداولیهشرکت،اتوبوسهایمعروفبه«ال‌پی»بودکهشاسیآنازآلمانوارد می‏شدوبانصباتاقبررویآندرکارخانهشمالیفعلیشرکتایران‌خودرومونتاژمی­گردید. درادامه،شرحمختصریازرویدادهاودستاوردهایشرکت ایران‌خودرو از سال 1345 تاکنونارائهمی­گردد:

lدرسال1345قراردادیباشرکتروتسانگلیسبهمنظورتولیدپیکان،منعقدگردیدکهیکسالبعددر24اردیبهشت1346کارخانهخودروسازیبهنام«ایرانناسیونال»باسرمایهحدود400میلیونریالتأسیسگردیدکهشاملزمین،اعتباربانکی،ماشینآلاتنووکهنه،کهقادربهمونتاژروزانه10دستگاهسواریو7دستگاهاتوبوسوکامیونبود.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه