دانلود کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

خوددرنظرگرفتهاستبنابراینبررسی‏هایمادرزمینهتحقیقاتداخلینتیجهقابلذکریبهدستندادهاستونیازمندبررسی‏هایتکمیلیدراینموضوعهستیم.

 

1-2اهمیتموضوعتحقیق

بهکارگیریکسبوکارالکترونیکمنافعمتعددیرابهدنبالدارد. بسیاریازبنگاه‌هابهدلیلپایینبودنهزینهمشارکتراقبولمی‌کننداینترنتباعثارزانیدسترسیبهاطلاعاتوبازارهایجهانیمی‌گردد. اینعاملموجبمی‌گرددسرعتعملدربازارهایچندمنظورهکهبرایتولیدکالاهاواطلاعاتاست،بالابرود. بهطوربالقوهشکلتازه‌ایبهسازمان‌دهیزیرساختمشاغلموجودمی‌بخشدوباارزش‌گذاریمجدد،راهرابرایانجاممعاملاتتجاریبازمی‌کندوبامهندسیمجددبازرگانیمحدودیت‌هاییکهبهطورسنتیتولیدکنندگانراازمشتریانجدامی‌ساخترهامی‌سازد. ازسویدیگر،فعالیت‌هایمنفصلوجداازهمنظیرسفارش،پرداختوخدماتبعدازفروش،ممکناستبهیکفرآیندواحدادغامشدهوباعثکاهشهزینه‌هایاعتباریگردد. نتیجهچنینفرایندیمنتهیبهافزایشکاراییورقابت‌پذیریدربینبنگاه‌هایصادراتیاست. باتوجهبهمطالبمطرحشدهازکسبوکارالکترونیکبرایافزایشانگیزهبازرگانیبخصوصصادراتیمیتوانگفتورودبهسازمانتجارتجهانیوقرارگرفتندروضعیترقابتیامریاجتناب‌ناپذیراست. ازاینرواستفادهازفناوری‌هاینوینتجاریدربنگاه‌هایصادراتیموردتأکیدقرارمی‌گیرد. ازآنجاکهموفقیتدرکسبوکارالکترونیکنیازمندتوجهبهعواملجانبیوتأثیرگذاربرآناستلذاشناختمتغیر‏هایبومیواثرگذاربر آنمیتواندرهگشابودهوضرورتاینتحقیقراتاحدزیادیبیانکند.

 

1-3اهدافتحقیق

بهطورکلیهدفازاینتحقیقتوسعهمنابعمطالعاتیموجودازطریقبررسیمؤلفه‏هایکسبوکارالکترونیکبرفعالیتشرکت‏هایخدماتیدربسترایرانوخدماتفروشخودروورسیدنبهمدلساختاریمؤلفه‏هایموثرکسبوکارالکترونیکبرتحویلبهموقعبهمشتریانمیباشدکهدرزیراهدافبهطورمجزاذکرشدهاند:

1ـ یافتنمتغیر‏هایتأثیرگذاربرکسبوکارالکترونیک.

2ـ یافتنمؤلفه‏هایبحرانیواثرگذارکسبوکارالکترونیک.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)