اهداف پژوهش
هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین نقدینگی و بازده سهام می باشد و هدف نهایی شناسایی محرک های نقدینگی و تاثیر غیر مستقیم بر بازده سهام و نیز دارای هدف کاربردی شناسایی چگونگی اثر گذاری نقدینگی بر بازده سهام و کانال های اثر گذار نقدینگی بر بازده می باشد.
جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشددر بازه زمانی سال های 1380 الی 1392 می باشد . لازم به ذکر است در این تحقیق، نمونه آماری با کل جامعه آماری شروع شد و پس از مراحل زیر، نمونه انتخاب گردید:
پایان دوره مالی شرکت منتهی به 29 اسفند هر سال باشد.
تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را در طی این مدت تغییر نداده باشند
همچنین اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق، توسط این شرکتها ارائه شده باشد.
وبا استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد عناصر مورد نیاز از هر گروه انتخاب خواهد شد. در زیر فرمول تعیین نمونه آورده شده است .
= تعداد نمونه، = تعداد کل جامعه آماری، p= نسبت موفقیت در جامعه و از آنجایی که می‌خواهیم n یعنی تعداد نمونه حداکثرباشد p معادل یک دوم است.، = دقت برآورد، = مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان درصد
متغیرهای تحقیق و تحوه سنجش آنها
که در آن:
Rit:بازده سهام
Liquidityit:حجم نقدینگی
Fundamentalsit:متغیرهای کنترل که شامل متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز حقیقی،نرخ رشد واقعی سرانه،تورم،درجه باز بودن اقتصاد،سهم تجارت از بازار سرمایه،سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی می باشد.
مراحل و طرح کار
روش به کاررفته در تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که به منظور تطبیق تئوری های مالی با واقعیت جوامع ، روابط علی بین متغیرها با استفاده از آمار و ارقام مورد بررسی قرار میگیرد و پس از تطبیق با تئوری ها با استفاده از آمار استنتاجی و روش های اقتصادسنجی رد یا اثبات فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار میگیرد. انواع داده هایی که عموماً برای تحلیل های تجربی به کار برده می شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند:داده های سری زمانی.داده های مقطعی. داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی
در داده های سری زمانی مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی مشاهده می کنیم (برای مثال GDP طی چند فصل یا چند سال). در داده های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه ای در یک زمان یکسان جمع آوری می شود (برای مثال نرخ های جرم و جنایت برای سی استان ایران در در یک سال معین).
داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می شود. بدین صورت که چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد. برای براورد مدل هایی که از این متغیر ها در انها استفاده می شود از روش پنل دیتا استفاده می شود.
این تحقیق از نوع کاربردی است و در این تحقیق از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی استفاده خواهد شد که توضیح مختصر ان به شرح ذیل است:
به طور کلی میتوان گفت مزیت استفاده از دادههای تلفیقی نسبت به سریهای زمانی و دادههای مقطعی آن است که دادههای تلفیقی، با ترکیبی از سریهای زمانی و مقطعی، اطلاعات بیشتر، تنوع یا تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر بین متغیرها، درجات آزادی و کارآیی بیشتر را فراهم میکند. سریهای زمانی معمولاً دچار همخطی هستند در حالی‌که در داده‌های تلفیقی، بعد مقطعی دادهها موجب افزایش تغییرپذیری یا تنوع بسیار زیادی میشود که با در دست داشتن این اطلاعات میتوان برآوردهای معتبرتری انجام داد. در ضمن این روش امکان بیشتری برای شناسایی و اندازهگیری اثراتی را فراهم میکند که به وسیله فقط آمارهای مقطعی و یا فقط سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیست. برای آشنایی بیشتر مدل پانل دیتای زیر را در نظر بگیرید: